Pentru eliberarea planului de încadrare în tarla cu poziționare incertă, necesar la intabularea terenurilor extra/intravilanene, extins conform P.U.G, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de identitate al solicitantului, în copie
  • act de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză, etc.)
  • măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)
  • planul parcelar

Ce este Planul de Încadrare?

Planul de încadrare reprezintă o secțiune de plan cadastral și are în componența grafică reprezentarea imobilului pentru care este emis în raport cu cele învecinate.

Pe suportul acestui plan de încadrare sunt evidențiate dimensiunile imobilului și ale laturilor acestuia, așa cum apar ele la data ultimei actualizări a bazei de date grafice a Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Un plan de încadrare trebuie să conțină, obligatoriu, denumirea zonei tratate, scara la care este făcut, autorul sau entitatea care și-l asumă, precum și alte detalii relevante.

În cele mai multe cazuri este necesar documentației ce se depune în vederea obținerii unui certificat de urbanism pentru întocmirea proiectului unui imobil, unei autorizații de construire sau pentru dezvoltarea a diferite proiecte de sistematizare, identificarea corespunzătoare a unui imobil, etc.