Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea stimulentului de inserție se vor depune, personal sau prin împuternicit, la registratura Direcției de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2. Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip-acordare-stimulent-inserție
 • adeverință completată de către angajator
 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie
 • actul de identitate al celuilalt părinte, în original și în copie
 • certificatul de naștere al copilului, în original și în copie
 • certificatul de căsătorie, în original și în copie, după caz
 • dovada reluării activității (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional)
 • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție (dacă se doreşte plata în cont)
 • Împuternicire notarială – în cazul în care persoana îndreptățită nu poate fi prezentă la depunerea dosarului, își poate numi un reprezentant printr-o împuternicire

Stimulentul de inserție, în cuantum de 650 lei/lună, se acordă până când copilul împlinește vârsta de 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.