Pentru întocmirea procesului verbal de vecinătate  solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • act de identitate solicitant, în copie
  • act de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză, etc.)
  • măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)

Procesul verbal de vecinătate este necesar intabulării terenurilor intra și extravilane extins conform P.U.G. și va fi semnat de către proprietarii, concesionarii, administratorii sau titularii dreptului de folosință a imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita nedelimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.