Pentru obținerea Ordinului Prefectului pentru o cotă parte dintr-un teren este necesară depunerea la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2, a unei documentații alcătuite din:

  •  Cerere Ordin Prefect
  • actul de identitate al proprietarului, în 2 copii
  • actul de proprietate al imobilului (titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare/contract de schimb/act de donatie/certificat de mostenitor/act de partaj/hotarare judecatoreasca/act de adjudecare), în 2 copii

Ce este Ordinul Prefectului?

Din punct de vedere al operațiunii de înscriere a unităților individuale în evidențele de cadastru și Carte Funciară, Ordinul Prefectului reprezintă documentul administrativ prin care se atribuie în coproprietate indiviza cotă parte de teren în baza art. 36, alin. 2 din legea 18 din 1991 republicată, care precizează că terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuințelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

Cât durează eliberarea Ordinului Prefectului?

Ordinul prefectului este eliberat de către Instituția Prefectului Vrancea,  cererea depunându-se, totuși, la registratura Primăriei unității administrative pe teritoriul căreia se află imobilul. Acest lucru înseamnă că primăria, după verificarea cererii și identificarea datelor specifice acesteia, trebuie să întocmească documentul care urmează a fi semnat și însușit de Prefectură. Așadar, cererea este trimisă de Primăria municipiului Adjud către Instituția Prefectului – Vrancea care verifică și întocmește ordinul pe care îl retrimite către primărie, care îl înmânează solicitantului. Având în vedere acest traseu al documentelor, Ordinul Prefectului va fi înmânat solicitantului în termen de  14 – 30 zile de la depunerea cererii la Primăria municipiului Adjud. Termenul de eliberare, din punct de vedere legal, este de maxim 30 de zile.