Nr. înreg.

Data

Tipul şedinţei

Titlul hotărârii

1

23.01.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui DOGARU GICU-VALENTIN (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
2Hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai municipiului Adjud, pentru perioada 2016-2020
3Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dnei MARCU DOINA, supleant pe listele Partidului Național Liberal
4Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dlui ROTARU MIHAI-OVIDIU, supleant pe listele Partidului Național Liberal
5Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
6Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2020-2021
7Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud, aprobat prin HCL nr. 165 din 25 octombrie 2018
8Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
9Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, al serviciilor subordonate Consiliului local,  aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud în anul 2020
10Hotărâre privind aprobarea realizării și cofinanțării investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Adjudu-Vechi, sat care aparține Municipiului Adjud, jud. Vrancea – strada Bârladului”
11Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere (clădirea C13), modernizare și dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Adjud, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
12Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 32/15.04.2004 de la S.C. Vera & Adi Com S.R.L. la Cultul Creștin Penticostal-Biserica Penticostală „Betel”
13Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38/01.07.2000, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 359 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare nr. 44, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
14Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 14/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
15Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 7, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
16

10.02.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare Verticală și Rețele Exterioare aferente obiectivului «Locuinţe pentru tineri destinate închirierii – 16UL – Zona Garofiței, etapa a II-a, Municipiul Adjud, județul Vrancea»”
17

20.02.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020
18Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2019 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
19Hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți ai bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golului de casă
20Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
21Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”
22Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”
23Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020
24Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea statului de funcții și al organigramei Direcției de Asistență Socială
25Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud
26Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
27Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 108 din 19 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Adjud
28Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 02/01.01.2000 modificat de actele adiționale aferente, de la S.C. Service B.M. Record S.R.L. prin lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență – Vulpoiu V. Romică reprezentant legal Vulpoiu Romică la domnul Albu Gelu
29Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 1001.07.2000 și a actului adițional nr. 1/15.07.2003, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 375 mp la 391 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 15, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
30Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, în suprafață de 304 mp, înscris în C.F. nr. 57628, situat în municipiul Adjud, str. Costache Negri, T 56, P. 2175, ce aparține domeniului privat al UAT Adjud
31Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului intravilan având suprafața de 45 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 41, T 69, P 2787, înscris  în CF 57774, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
32Hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit ‚Jovial’, Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020
33Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2020
3416.04.2020Ședință ordinarăHotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al municipiului Adjud în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate
35Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020
36Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
37Hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect
38Hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea
39Hotărâre privind aprobarea încetării „Contractului nr. 88 din 02 mai 2012 de delegare a gestiunii Serviciului Comunitar de Administrare a Patrimoniului Public al Municipiului Adjud” și pentru aprobarea modificării și completării „Contractului nr. 91 din 04 mai 2012 de prestare a activității de organizare, conducere și gestionare privind amenajarea, întreținerea și înfrumuseșarea zonelor verzi ale municipiului Adjud”
40Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRL
41Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRL
42Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
43

07.05.2020

Ședință extraordinară convocată de îndată

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud  a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
44Hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect
45

02.06.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020
46Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice cu finanțare integrală din venituri proprii al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud  și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
47Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltate
48Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud”,  județul Vrancea
49Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud” județul Vrancea – obiective Adjudu Vechi
50

25.06.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020
51Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „REABILITARE TROTUARE și ÎNFIINȚARE PARCĂRI strada Siret, municipiul Adjud, județul Vrancea”
52Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
53Hotărâre privind aprobarea trecerii a 5 electropompe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casarii
54Hotărâre privind modificarea HCL 110/28.07.2016 pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” Adjud
55Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Adjud, str. Republicii, nr. 109, bl. 136, sc. B, parter, ap. 22, înscris CF 56227-C1-U22 UAT Adjud către Romilă Florentz-Robert
56Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 25 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Libertății, zona bl. 13, poziția G2, T 68, P 2746, înscris în C.F. nr. 50400 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
57Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 18 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 16, T 35, P 1527, înscris în C.F. nr. 55134 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
58Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 720 mp, înscris în CF nr. 57757 și aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Câmpului nr. 46-48, T 105, P 582/1, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
59Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 28 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poz, 1, T 28, P 1470, înscris în CF nr. 55682-C1Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
60Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor situate în Adjud, str. Teiului, T 47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
61Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 312 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 12, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 13/15.06.1999
62Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de concesiune nr. 24/01.07.2000 și modificat de actul adițional nr. 1/27.02.2020 de dl. Andrei Nelu la dl. Toma Felix
63Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 21 mp la 26 mp, situată în municipiul Adjud, str. Salcâmilor, zona spital, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 40/15.11.2003 și a actului adițional nr. 1/03.09.2018
64Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 305 mp la 348 mp, situată în municipiul Adjud, str. C. Porumbescu, nr. 22, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 24/01.11.1993 și a actelor adiționale aferente
65Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 800 mp, aferent construcției, situat în Adjudu Vechi, zona extindere cimitir, T 44, P 217/4, înscris în C.F. nr. 51215 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
66Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 343 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 42, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 58121, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
67Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din data de 26 iulie 2018 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, zona Pasaj Pietonal Vrancart, strada Balastierei, tarla 66, parcela 482/2, în scopul construirii unor locuințe personale
68Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 2.691 mp, situat în strada Ecaterina Teodoroiu FN-zona Pasarelă DJ 119J, T71, P471/2, înscris în CF nr. 57631 Adjud, în vederea desfășurării unor activității de instruire practică a persoanelor care urmează cursurile școlii de șoferi
69Hotărâre privind aprobarea transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/01.01.1997 modificat de actul adițional nr. 2/27.02.2020 de la dl. Ghiriș Ioan la dl. Neamțu Romeo
70Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 21 mp, aparținând domeniului public al Municipiului adjud, situat în incinta Parcului Municipal Adjud, strada Libertății, nr. 11A, T 69, P2785
71Hotărâre privind atribuirea în folosnță gratuită către SC ENGIE ROMÂNIA SA a unei suprafețe de un metru pătrat teren aparținând domeniului public al municipiului Adjud, situată pe strada Revoluției la intersecția cu Str. Mihai Eminescu în scopul amplasării unei stații de protecție catodică
72

14.07.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice cu finanțare integrală din venituri proprii al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
73Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
74Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
75Hotărâre privind modificarea valorii contribuției proprii pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
76Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării construcțiilor C1 și C2, edificate pe terenul intravilan proprietate privată a UAT Adjud, situate în str. Copăcești nr. 39B, CF nr. 51843 Adjud
77

30.07.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale conform OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
78Hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală
79Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
80Hotărâre privind atribuirii denumirii de „Parcul Lahovary” Parcului municipal
81Hotărâre privind atribuirii denumirii de „Elena Lahovary”, Bibliotecii Municipale Adjud
82Hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Adjud
83Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
84Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2019 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
85Hotărâre privind aprobarea completării listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Adjud
86Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra imobilului compus din suprafața de 2,50 mp teren și o boză supraterană de 2,50 mp prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 13/15.05.2006, de la defunctul Vasiliu Gheoghiță la doamnele Vasiliu Tănica-Doina, Graur Ramona și Vasiliu Alexandra Gabriela în calitate de moștenitoare
87Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Andrei-Daniel beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015
88Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Ionuț beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015
89Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 311 mp, situată în municipiul Adjud, str. Al. Vlahuță, nr. 2, T 75, P 419/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 60/15.07.1999
90Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 33/15.11.2003, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 27 mp, situat în municipiul Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
91Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 12/05.01.1998, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 17,82 mp la 20 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, T.36, P. 1528, înscris în CF nr. 58129, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
92Hotărâre privind alegerea dlui Cristea Leonardo Claudiu ca președinte de ședință pentru ședința extraordinară din data de 14 august 2020
93Hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurilor de acordare a acestora conform OUG nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
9427.08.2020Ședință ordinarăHotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
95Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”
96Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”
97Hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal – ZONA DE COMERȚ, SERVICII, DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, CU ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6456 mp, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA”, amplasament situat în municipiul Adjud, T. 105, P. 582/3, CF 56610, județul Vrancea
98Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Bibliotecii Municipal „Elena Lahovary”Adjud
99Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
100Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 23 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Salcâmilor, poziția 4, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50374 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
101Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 20 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 52 – 36, poziția 13, T 29, P 1484, înscris în C.F. nr. 56469 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
102Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan in suprafața de 23 mp, aferent construcției situat in Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poz. 7, T 28, P 1470, înscris în C.F., nr. 52107 – C1 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
103Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 573 mp, situat în str. Orizontului nr. 1, T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58365 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
104Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 30/01.07.2000 și a actului adițional nr. 1/27.01.2003 în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 20 mp la 23 mp, situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poziția 5, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
105Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 255 mp, situat în Municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 3, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 9/15.06.1999
106Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148 din data de 27 octombrie 2011 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, strada Ștefan cel Mare, cartier Adjud Nord, tarla 73, parcela 477, domnului Marcu Lubian în scopul construirii unei locuințe personale
107Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 262 mp, situată în Municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 1, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 10/15.06.1999
108Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în contractul de concesiune nr. 10/01.07.2000 și modificat de actele adiționale aferente, de la domnul Turtă Ciprian la domnul Călin Sever
109Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în contractul de concesiune nr. 76/28.08.1997 modificat de actele adiționale aferente, de la doamna Bâgiu Otilia Cezarina la domnul Pruteanu Felix
110Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului  prevăzut în contractul de concesiune nr. 20/01.04.1998 și a actele adiționale aferente, de la defunctul Ploșniță Aurel, la doamnele Anton Oana și Ploșniță Raluca Ioana, în calitate de moștenitoare
111Hotărâre pentru aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Adjud a bunurilor achiziționate prin Proiectul Modernizarea Serviciului Protecție Civilă și PSI prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în situații de urgență în Municipiul Adjud, Județul Vrancea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.)2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. C1920074X213624101244 din 30 iulie 2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
112Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2020