Nr. înreg.

Data

Tipul şedinţei

Titlul hotărârii

1

23.01.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui DOGARU GICU-VALENTIN (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
2Hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai municipiului Adjud, pentru perioada 2016-2020
3Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dnei MARCU DOINA, supleant pe listele Partidului Național Liberal
4Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dlui ROTARU MIHAI-OVIDIU, supleant pe listele Partidului Național Liberal
5Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
6Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2020-2021
7Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud, aprobat prin HCL nr. 165 din 25 octombrie 2018
8Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
9Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, al serviciilor subordonate Consiliului local,  aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud în anul 2020
10Hotărâre privind aprobarea realizării și cofinanțării investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Adjudu-Vechi, sat care aparține Municipiului Adjud, jud. Vrancea – strada Bârladului”
11Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere (clădirea C13), modernizare și dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Adjud, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
12Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 32/15.04.2004 de la S.C. Vera & Adi Com S.R.L. la Cultul Creștin Penticostal-Biserica Penticostală „Betel”
13Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38/01.07.2000, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 359 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare nr. 44, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
14Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 14/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
15Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 7, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
16

10.02.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare Verticală și Rețele Exterioare aferente obiectivului «Locuinţe pentru tineri destinate închirierii – 16UL – Zona Garofiței, etapa a II-a, Municipiul Adjud, județul Vrancea»”
17

20.02.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020
18Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2019 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
19Hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți ai bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golului de casă
20Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
21Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”
22Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”
23Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020
24Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea statului de funcții și al organigramei Direcției de Asistență Socială
25Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud
26Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
27Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 108 din 19 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Adjud
28Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 02/01.01.2000 modificat de actele adiționale aferente, de la S.C. Service B.M. Record S.R.L. prin lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență – Vulpoiu V. Romică reprezentant legal Vulpoiu Romică la domnul Albu Gelu
29Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 1001.07.2000 și a actului adițional nr. 1/15.07.2003, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 375 mp la 391 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 15, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
30Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, în suprafață de 304 mp, înscris în C.F. nr. 57628, situat în municipiul Adjud, str. Costache Negri, T 56, P. 2175, ce aparține domeniului privat al UAT Adjud
31Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului intravilan având suprafața de 45 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 41, T 69, P 2787, înscris  în CF 57774, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
32Hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit ‚Jovial’, Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020
33Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2020
3416.04.2020Ședință ordinarăHotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al municipiului Adjud în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate
35Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020
36Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
37Hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect
38Hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea
39Hotărâre privind aprobarea încetării „Contractului nr. 88 din 02 mai 2012 de delegare a gestiunii Serviciului Comunitar de Administrare a Patrimoniului Public al Municipiului Adjud” și pentru aprobarea modificării și completării „Contractului nr. 91 din 04 mai 2012 de prestare a activității de organizare, conducere și gestionare privind amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi ale municipiului Adjud”
40Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRL
41Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRL
42Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
43

07.05.2020

Ședință extraordinară convocată de îndată

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud  a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
44Hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect
45

02.06.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020
46Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice cu finanțare integrală din venituri proprii al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud  și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
47Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltate
48Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud”,  județul Vrancea
49Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud” județul Vrancea – obiective Adjudu Vechi
50

25.06.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020
51Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „REABILITARE TROTUARE și ÎNFIINȚARE PARCĂRI strada Siret, municipiul Adjud, județul Vrancea”
52Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
53Hotărâre privind aprobarea trecerii a 5 electropompe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casarii
54Hotărâre privind modificarea HCL 110/28.07.2016 pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” Adjud
55Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Adjud, str. Republicii, nr. 109, bl. 136, sc. B, parter, ap. 22, înscris CF 56227-C1-U22 UAT Adjud către Romilă Florentz-Robert
56Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 25 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Libertății, zona bl. 13, poziția G2, T 68, P 2746, înscris în C.F. nr. 50400 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
57Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 18 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 16, T 35, P 1527, înscris în C.F. nr. 55134 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
58Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 720 mp, înscris în CF nr. 57757 și aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Câmpului nr. 46-48, T 105, P 582/1, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
59Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 28 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poz, 1, T 28, P 1470, înscris în CF nr. 55682-C1Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
60Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor situate în Adjud, str. Teiului, T 47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
61Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 312 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 12, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 13/15.06.1999
62Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de concesiune nr. 24/01.07.2000 și modificat de actul adițional nr. 1/27.02.2020 de dl. Andrei Nelu la dl. Toma Felix
63Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 21 mp la 26 mp, situată în municipiul Adjud, str. Salcâmilor, zona spital, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 40/15.11.2003 și a actului adițional nr. 1/03.09.2018
64Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 305 mp la 348 mp, situată în municipiul Adjud, str. C. Porumbescu, nr. 22, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 24/01.11.1993 și a actelor adiționale aferente
65Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 800 mp, aferent construcției, situat în Adjudu Vechi, zona extindere cimitir, T 44, P 217/4, înscris în C.F. nr. 51215 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
66Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 343 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 42, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 58121, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
67Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din data de 26 iulie 2018 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, zona Pasaj Pietonal Vrancart, strada Balastierei, tarla 66, parcela 482/2, în scopul construirii unor locuințe personale
68Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 2.691 mp, situat în strada Ecaterina Teodoroiu FN-zona Pasarelă DJ 119J, T71, P471/2, înscris în CF nr. 57631 Adjud, în vederea desfășurării unor activității de instruire practică a persoanelor care urmează cursurile școlii de șoferi
69Hotărâre privind aprobarea transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/01.01.1997 modificat de actul adițional nr. 2/27.02.2020 de la dl. Ghiriș Ioan la dl. Neamțu Romeo
70Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 21 mp, aparținând domeniului public al Municipiului adjud, situat în incinta Parcului Municipal Adjud, strada Libertății, nr. 11A, T 69, P2785
71Hotărâre privind atribuirea în folosnță gratuită către SC ENGIE ROMÂNIA SA a unei suprafețe de un metru pătrat teren aparținând domeniului public al municipiului Adjud, situată pe strada Revoluției la intersecția cu Str. Mihai Eminescu în scopul amplasării unei stații de protecție catodică
72

14.07.2020

Ședință extraordinară

Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice cu finanțare integrală din venituri proprii al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
73Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
74Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
75Hotărâre privind modificarea valorii contribuției proprii pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
76Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării construcțiilor C1 și C2, edificate pe terenul intravilan proprietate privată a UAT Adjud, situate în str. Copăcești nr. 39B, CF nr. 51843 Adjud
77

30.07.2020

Ședință ordinară

Hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale conform OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
78Hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală
79Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
80Hotărâre privind atribuirii denumirii de „Parcul Lahovary” Parcului municipal
81Hotărâre privind atribuirii denumirii de „Elena Lahovary”, Bibliotecii Municipale Adjud
82Hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Adjud
83Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
84Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2019 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
85Hotărâre privind aprobarea completării listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Adjud
86Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra imobilului compus din suprafața de 2,50 mp teren și o boză supraterană de 2,50 mp prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 13/15.05.2006, de la defunctul Vasiliu Gheoghiță la doamnele Vasiliu Tănica-Doina, Graur Ramona și Vasiliu Alexandra Gabriela în calitate de moștenitoare
87Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Andrei-Daniel beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015
88Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Ionuț beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015
89Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 311 mp, situată în municipiul Adjud, str. Al. Vlahuță, nr. 2, T 75, P 419/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 60/15.07.1999
90Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 33/15.11.2003, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 27 mp, situat în municipiul Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
91Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 12/05.01.1998, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 17,82 mp la 20 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, T.36, P. 1528, înscris în CF nr. 58129, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
92Hotărâre privind alegerea dlui Cristea Leonardo Claudiu ca președinte de ședință pentru ședința extraordinară din data de 14 august 2020
93Hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurilor de acordare a acestora conform OUG nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
9427.08.2020Ședință ordinarăHotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
95Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”
96Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”
97Hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal – ZONA DE COMERȚ, SERVICII, DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, CU ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6456 mp, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA”, amplasament situat în municipiul Adjud, T. 105, P. 582/3, CF 56610, județul Vrancea
98Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Bibliotecii Municipal „Elena Lahovary”Adjud
99Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
100Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 23 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Salcâmilor, poziția 4, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50374 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
101Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 20 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 52 – 36, poziția 13, T 29, P 1484, înscris în C.F. nr. 56469 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
102Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan in suprafața de 23 mp, aferent construcției situat in Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poz. 7, T 28, P 1470, înscris în C.F., nr. 52107 – C1 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
103Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 573 mp, situat în str. Orizontului nr. 1, T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58365 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
104Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 30/01.07.2000 și a actului adițional nr. 1/27.01.2003 în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 20 mp la 23 mp, situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poziția 5, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
105Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 255 mp, situat în Municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 3, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 9/15.06.1999
106Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148 din data de 27 octombrie 2011 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, strada Ștefan cel Mare, cartier Adjud Nord, tarla 73, parcela 477, domnului Marcu Lubian în scopul construirii unei locuințe personale
107Hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 262 mp, situată în Municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 1, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 10/15.06.1999
108Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în contractul de concesiune nr. 10/01.07.2000 și modificat de actele adiționale aferente, de la domnul Turtă Ciprian la domnul Călin Sever
109Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în contractul de concesiune nr. 76/28.08.1997 modificat de actele adiționale aferente, de la doamna Bâgiu Otilia Cezarina la domnul Pruteanu Felix
110Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului  prevăzut în contractul de concesiune nr. 20/01.04.1998 și a actele adiționale aferente, de la defunctul Ploșniță Aurel, la doamnele Anton Oana și Ploșniță Raluca Ioana, în calitate de moștenitoare
111Hotărâre pentru aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Adjud a bunurilor achiziționate prin Proiectul Modernizarea Serviciului Protecție Civilă și PSI prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în situații de urgență în Municipiul Adjud, Județul Vrancea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.)2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. C1920074X213624101244 din 30 iulie 2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
112Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2020
11317.09.2020Ședință ordinarăHotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
114Hotărâre privind aprobarea vânzarea terenului intravilan în suprafață de 303 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. I. Creanga, nr. 3, T 73, P 479/1, înscris în CF nr. 58320 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
115Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 756 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, zonă extindere cimitir, T 44, P 217/2, înscris în C.F. nr. 51228 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
116Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan având suprafața de 20 mp situat în Municipul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, T 36, P 1528, înscris în CF nr. 58129, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
117Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 684 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Izvoarelor, nr. 6 T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58389 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
118Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 21 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Salcâmilor – zona Spital, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50684 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
119Hotărâre privind inițierea procedurii pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului intravilan în suprafață de 483 mp, înscris în CF nr. 56484 situat în municipiul Adjud, strada Rampei, T. 73, P. 478/1, aparținând domeniului privat al UAT Adjud
120Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu drept de preemțiune a imobilului teren intravilan în suprafață de 418 mp, înscris în CF nr. 58324, aferent construcțiilor situate în municipiul Adjud, str. Republicii – zona Stadion, T 46, P 1866, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
121Hotărâre privind aprobarea completării listei de inventar a bunurilor ce aparțin domeniului privat
122Hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
12303.11.2020Ședință extraordinarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021
124Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
125Hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Adjud pentru mandatul 2020 – 2024
12626.11.2020Ședință ordinarăHotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
127Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.09.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
128Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia Șișcani
129Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia Romano-Catolică Adjud
130Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
131Hotărâre privind înființarea funcției de administrator public și a cabinetului primarului constituit din două funcții contractuale de execuție de consilier 1A
132Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe individuale din Municipiul Adjud, strada Primăverii, jud. Vrancea”
133Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
134Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
135Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Adjud în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Adjud
136Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Principele Radu” Adjud
137Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Armencea” Adjud
138Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud
139Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Colegiului Național „Emil Botta” Adjud
140Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
141Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu” Adjud
142Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu” Adjud
143Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” Adjud
144Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Principele Radu” Adjud
145Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
146Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihail Armencea” Adjud
147Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud
148Hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal al municipiului Adjud
149Hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea nr. 188 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea implementării principiilor guvernanței corporative la Societatea „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL și a art. 7.2 din Actul Constitutiv actualizat al societății aprobat prin Hotărârea nr. 189 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Adjud
150Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 25/05.05.2005 și a actului adițional aferent, de la doamna Apostol Aurelia la domnul Munteanu Silică și Ipate Monica
151Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 10/15.06.1999 și a actului adițional aferent, de la familia Gherghian Maricica și Gherghian Neculai la familia Mușat Alexandru și Mușat Mihaela Veronica
152Hotărâre privind transmiterea cotelor părți aflate în indiviziune din dreptul de concesiune asupra terenului intravilan în suprafață de 518 mp din Contractul de Concesiune nr. 21/01/04.1998 și a actelor adiționale aferente, către domnul Pătrașcu Costică și doamna Gheorghiță Mihaela (fostă Pătrașcu) titulari ai dreptului de proprietate asupra construcțiilor
153Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 9/15.06.1999 și a actului adițional aferent de la familia Gheorghian Maricica și Gheorghian Neculai la familia Mușat Alexandru și Mușat Mihaela Veronica
154Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 13/15.06.2004 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Libertății, zona bl. 8, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
155Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 36/01.06.2004 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionat de la 17,82 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 13, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
15617.12.2020Ședință ordinarăHotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. VINTILĂ DĂNUȚ (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
157Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
158Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud pentru anul 2020
159Hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit „Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020
160Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în anul 2020
161Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Brazi”, Adjud
162Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Sf. Dumitru”, Adjud
163Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva”, Adjud
164Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia Burcioaia – Adjud
165Hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect
166Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
167Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud
168Hotărâre privind aprobarea ‚Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021’, ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social din municipiul Adjud
169Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
170Hotărâre privind aprobarea solicitării către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului  pentru trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Adjud, județul Vrancea a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vrancea
171Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 420, De 287, De 193/4 și De 160 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC PATIMAG ANALINA SRL necesar la Agenția Națională pentru Resurse Minerale
172Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 20/01.11.1993, Contractul de Concesiune nr. 18/01.07.1994 și a actelor adiționale aferente de la doamna Berdan Carmen – Tatiana la domnul Mihai Nelu-Ionașcu
173Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 41/26.05.2008 de la domnul Lehănceanu Jănică la doamna Lehănceanu Gabriela
174Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 08/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente, de la doamna Bulgaru Doina la familia Iordan Neculai și Iordan Liliana.
175Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență
17628.12.2020Ședința extrordinarăHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reparații învelitoare spălătorie Grădinița nr. 4 cu program prelungit, str. Libertății nr. 13A
177Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020
                                2021
111.01,2021Ședință extraordinarăHotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, Municipiul Adjud, Județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect
2Hotărâre privind acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru înființarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 și aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului Cantină în Centru de vaccinare împotriva COVID-19
328.01.2021Ședință ordinarăHotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
4Hotărâre pentru desemnarea de către Consiliul Local a 2 consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al municipiului Adjud
5Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
6Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021.
7Hotărâre privind modificarea HCL 143/26.11.2020  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Colegiului Național „Emil Botta ” Adjud
8Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021-2022
9Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare DE 110/4 și De 223/1, cu camioane de mare tonaj solicitat de S.C. AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române”  – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale
10Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumul de exploatare DE 160 cu camioane de mare tonaj solicitat de S.C. AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române”  – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului
11Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr.15/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente de la domnul Andrei Gigi la doamna Cristea Mioara.
12Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud.
13Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Adjud
14Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud
15Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 14/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente, de la ……… la domnul ……..
16Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 01/12.02.2004 și a actelor adiționale aferente, de la doamna ………… la …………..
17Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2021
1825.02.2021Ședință ordinarăHotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Adjud, județul Vrancea
19Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționarea și secțiunea de dezvoltare
20Hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit „Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2021
21Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
22Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
23Hotărâre privind aprobarea: „Plan Urbanistic Zonal: – Atragere teren în intravilan și lotizare pentru construire locuințe individuale”, amplasament: teren în suprafață de 6517 mp, în extravilanul municipiului Adjud, județul Vrancea, situat în municipiul Adjud, T 73, P 482, județul Vrancea
24Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr.18/15.02.2008 și a actelor adiționale aferente de la domnul  ………. la domnul ……….  doamna …..
25Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Crucea Roșie – filiala Vrancea, a terenului în suprafață de 6842 de mp, situat în extravilanul Municipiului Adjud, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud T 119/1, P 615/1, înscris în CF nr. 58489 Municipiul Adjud.
26Hotărâre  pentru aprobarea revocării Hotărârii nr. 16 din 7 februarie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către ANL a terenului în suprafață de 1265 mp, și a construcției existente, pe durata execuției investiției Locuințe – pentru tineri – Zona Garofiței – bloc 10C – Municipiul Adjud
27Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reorganizare a activității de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Adjud
28Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 95/27.08.2020, privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19 și bugetului aferent
29Hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 96/27.08.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19 ”
30Hotărâre pentru aprobarea executării pe cheltuiala proprie a SC Roman Impex Prest SRL Bacău, a lucrărilor de întreținere a străzilor Fântânilor și Movilei din Municipiul Adjud
3125.05.2021Ședință ordinarăHotărâre cu privire la utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporara a golului în casă
32Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
33Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații interioare pentru clădire Biblioteca municipală Elena Lahovary, Municipiul Adjud, județ Vrancea”
34Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Adjud
35Hotărâre privind constituirea Unității Locale de Sprijin (ULS) și aprobarea Planului de Măsuri minimal stabilit pentru apărarea sănătății animalelor, pentru prevenirea transmiterii de boli de la animale la om (antiepizootic) și pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului de Pestă Porcină Africană
36Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
37Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud care nu au încheiat contract de prestare Serviciului cu Societatea „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
38Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 46/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente, de la domnul …………………. la familia …………………………..
39Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune a terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 06/04.03.2020 de la ……………………. la domnul ………………….
40Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune nr. 51/10.05.1995 de la defunctul ………………., la domnul ………………………….
41Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 62/01.04.1997 și a actelor adiționale aferente, de la domnul ………………………….. la doamna …………………….
42Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 25/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente, de la doamna ………………………………..a la domnul ……………………………………………
43Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 296 mp aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. T. Vuia, nr. 6, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 57713 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
44Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 298 mp aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 6, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 57700 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
45Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 216 mp aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Burcioaia, str. Voinței, T 1, P 3, înscris în C.F., nr. 58392 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
46Hotărâre privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Adjud” și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile
47Hotărâre pentru aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Vrancea în parteneriat cu Asociația CAIES și Unitatea Administrativ – Teritorială – Municipiul Adjud pentru realizarea proiectului „ Competențe civice în Vrancea”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
48Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Jovial” Adjud
49Hotărâre privind modificarea HCL 142/26.11.2020  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu ” Adjud
50Hotărâre privind aprobarea înființării Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L.
5114.04.2021Ședință extraordinarăHotărâre privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului ‚REACT 360 – ROMA EMPOWERMENT AND Action 360 degrees’ și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile
52Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Adjud, str. Emil Botta, bl. 140, sc. C, ap. 52, înscris în CF 54879-C1-U52 UAT Adjud către ……….
5322.04.2021Ședință ordinarăHotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021
54Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
55Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare instalație de utilizare gaze naturale pentru obiectivul de investiții Colegiul Național Emil Botta, Municipiul Adjud, județ Vrancea”
56Hotărâre privind modificare Hotărârii nr. 101 din 26.07.2018 privind aprobarea lucrărilor care se finanțează din bugetul local pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu Program Normal nr. 2-4 săli de grupă”
57Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modificare instalație de utilizare gaze naturale pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 4 cu program prelungit, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
58Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Lucrări de recondiționare scări exterioare, montare pervazuri și a balustradelor de protecție pentru clădirea Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” Municipiul Adjud
59Hotărâre privind completarea, modificarea și republicarea Regulamentului de acordarea a titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului Adjud”
60Hotărâre privind acordarea post mortem, a titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului Adjud” domnului TĂBĂCARU FLORIN LIVIU
61Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență
62Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021
63Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
64Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății „URBIS” S.R.L.  Adjud
65Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 935 și De 722/5 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC BALVAS TRANS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului
66Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitate pentru accesul pe drumurile de exploatare De 772/5 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC COM TRANS SOREA SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Romane”- Administrația Bazinală de Apa Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului
67Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitate pentru accesul pe drumurile de exploatare De 695 și De 647 cu camioane de mare tonaj solicitat de AGROCUB SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Romane”- Administrația Bazinală de Apa Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului
68Hotărâre privind aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Adjud/Unității și instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Adjud a contractelor de lucrări/servicii/furnizare, către Societatea „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL
69Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș …………………….. a apartamentului în suprafață de 18,40 mp, situat în strada Libertății, nr. 14, Bl. 13, Sc. 1, Et. 4, Ap. 23, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50107, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului Adjud
70Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș ………………………… a apartamentului în suprafață de 42,10 mp, situat în strada Siret, nr. 10, Bl. 26, Sc. 1, Ap. 13, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50000-C1-U27, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului Adjud
71Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș …………….. a apartamentului în suprafață de 47,14 mp, situat în strada Siret, nr. 41, Sc. 1, Ap. 9, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 51035-C1-U27, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului Adjud
72Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș ………………… a apartamentului în suprafață de 48,48 mp, situat în strada Republicii, nr. 12, bl. 59, Sc. 2, Ap. 38, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50356, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului Adjud
73Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 56/01.04.1997 și a actelor adiționale aferente, de la domnul …………………….
74Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 98/01.11.1998 și a actelor adiționale aferente, de la domnul …………………………..
75Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/24.05.1996 și a actului adițional aferent, de la S.C.PATICO S.R.L. ………………………..
76Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru unele activități din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestate de Societatea Utilități Publice Municipale Adjud SRL
77Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea „Utilități  Publice Municipale Adjud”
78Hotărâre privind alegere președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2021
79Hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind administrarea societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
80Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. Rotaru Mihai-Ovidiu (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
81Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021
82Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
83Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar, aflate în proprietatea UAT Municipiul Adjud către SC UAT Construct Adjud SRL
84Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
85Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în semestrul II al anului școlar 2020-2021
86Hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casării
87Hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a prețului pentru achiziția unor bunuri
88Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public piață, târguri, obor
89Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Adjud
90Hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Adjud 1946
91Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și organigramei municipiului Adjud
92Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2020 ale Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
93Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.
94Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății „UAT CONSTRUCT ADJUD SRL” S.R.L
95Hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare  ce fac legătura cu Stația de sortare – concasare a S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.
96Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în str. Republicii, nr. 109, bl. 136, sc. C, ap. 51, municipiul Adjud, județul Vrancea, înscris în CF nr. 56227-C1-U51 a UAT Adjud către …….
97Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/15.07.1996, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionat de la 308 mp la 346 mp, situat în municipiul Adjud, str. Al. I. Cuza, nr. 336A, T105, P 581/3, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
98Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 893 mp, înscris în C.F. nr. 57345 și aferent construcției situate în Adjudu Vechi, str. Eternității, nr. 1A, T1, P1, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
99Hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 47 mp, situat în Adjud, str. A. I .Cuza, nr. 27, T 70, P 141%, înscris în C.F. nr. 50506 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
10024.06.2021Ședință ordinarăHotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
101Hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021
102Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
103Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de execuție fațadă pentru Colegiul Național, Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
104Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare strada Moș Ion Roată – etapa I, Municipiul Adjud”
105Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Centrală Termică în vederea realizării spații de birouri, Strada Stadionului, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
106Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza municipiului Adjud
107Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Adjud nr. 3 din 11 ianuarie 2005, privind aprobarea funcționării Serviciului public comunitar de evidență informatizată a persoanei de pe lângă Consiliul Local al municipiului Adjud.
108Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna gospodărire a localității, a faptelor ce constituie contravenții și a sancțiunilor aplicabile acestora pe raza municipiului Adjud
109Hotărâre privind aprobarea măsurilor ce decurg din Contractul de Asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea”
110Hotărâre privind aprobarea modalității de identificarea beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
111Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență
112Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
113Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 287, De 295, De 420 ce fac legătura între perimetrul de exploatare UAT Ploscuteni și Baza de producție Adjudu Vechi a S.C. ROMAN IMPEX PREST SRL
114Hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi nou create în municipiul Adjud
115Hotărâre privind atribuirea denumirii de „Piațeta Ion Dichiseanu
116Hotărâre privind aprobarea solicitării preluării unor sectoare de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud
117Hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 517 mp, înscris în CF nr. 58820 și aferent construcției situate în Adjud, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1-3, T 73, P 479, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud
118Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ prin Proiectul ”Creșterea eficienței energetice clădire Grădinița cu program normal nr. 3, Municipiul Adjud, județul Vrancea ” și a cheltuielilor aferente
119Hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din Hotărârea nr. 10 din 23 ianuarie 2020 Consiliului Local a Consiliului Local al municipiului Adjud
120Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud, la proiectul ”Consolidarea integrității, reducerea riscurilor de corupție” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
121Hotărâre privind înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud a suprafeței de 152,00 mp, T 20 P398
12215.07.2021Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Adjud în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Adjud în dosarul numărul 1098/91/2021 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, secția a-II-a civilă de contencios administrativ și fiscal
123Hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Adjud în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Adjud în fața instanțelor judecătorești
124Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumul de exploatare ce face legătura între zona de amenajare iaz piscicol și un drum principal necesar Societății……..
12520.07.2021Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind acordarea unui mandat special primarului UAT Municipiul Adjud, pentru Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „Vranceaqua
12629.07.2021Ședință ordinarăHotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
127Hotărâre privind mandatarea unui consilier local cu calitatea de „Consilier responsabil cu afacerile UE”
128Hotărâre privind modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea nr. 58/22.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de recondiționare scări exterioare, montarea pervazurilor și a balustradelor de protecție pentru clădire Casa de Cultură „Tudor Vornicu”, Municipiul Adjud”
129Hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare a Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân
130Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
131Hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Adjud
132Hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a terenului cu suprafața de 473 mp înscris în CF nr. 57776 în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 58947 cu suprafața de 70 mp și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 58948 cu suprafața de 403 mp și înscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul și pentru utilități asupra Lotului 1 în favoarea proprietarului terenului înscris în CF nr. 57112 Adjud
133Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 744 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Grădinarilor, nr.21, T 44, P 217/2, înscris în C.F. nr. 51428 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
134Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 988/29.06.2021 formulată de către…….
135Hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2021
136Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL
137Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL
138Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor de autoritate necesare edificării construcției cu destinația de locuință până la data de 31 decembrie 2021 domnului …………………. beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015
139Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor de autoritate necesare edificării construcției cu destinația de locuință până la data de 31 decembrie 2021 domnului ……………………. beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015
140Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților Societății URBIS S.A.
141Hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi nou create în municipiul Adjud
142Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august  – octombrie 2021
14306.08.2021Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților  Asociatului unic Municipiul Adjud în Adunarea generală a asociaților Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL
144Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de amenajare a străzii Morii – tronson I pe cheltuială proprie a VRANCART S.A.
14520.08.2021Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind  predarea unor sectoare de drum național, proprietate a  statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud, Județul Vrancea, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. –S.A, în vederea executării lucrărilor de  reparații
14626.08.2021Ședință ordinarăHotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul general pentru anul 2021
147Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
148Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
149Hotărâre privind aprobarea cofinanțării de 10% din valoarea totală pentru dotarea cu 3 incubatoare pentru nou-născuți a Spitalului Municipal Adjud
150Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
151Hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Adjud” domnului…..
152Hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”
153Hotărâre privind umplerea unei excavații aflată pe un teren extravilan în suprafață de 34.134 mp (T 66, P 443, CF 51248, CF 51252), aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, cu deșeuri inerte rezultate din construcții și demolări, în vederea aducerii lui la starea inițială
154Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale de pe raza Municipiului Adjud
155Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății Utilități Publice Municipale Adjud. S.R.L.
156Hotărâre privind înregistrarea în inventarul bunurilor  ce aparțin domeniului public al UAT Adjud a suprafeței de 1853,00 mp, T 17, P 436
157Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractele de Concesiune nr. 23/24/03.09.2007 și a actelor adiționale aferente, de la domnul …… la domnul ……,.
158Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32/10.05.1995, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 302 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 10, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
159Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumului de exploatare care face legătura cu DN 11 A precum și a drumurilor de exploatare din perimetrul de exploatare de agregate minerale (nisip și Pietriș) din terasa mal drept a râului Siret (T 66, P 440)
160Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 10812/19.09.2007, a actului adițional nr. 13647/22.10.2007 și a actului adițional nr. 2 din 07.04.2015, încheiate cu ……., ca urmare a decesului concesionarului
16121.09.2021Ședință extraordinarăHotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 122/26.09.2019 privind aprobarea revizuirii valorii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Reabilitare clădire  Grădinița cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU”
162Hotărâre privind modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat aferente obiectivului de investiții „Reabilitare clădire  Grădinița cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU”
163Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui Lungu Mihăiță-Andrei (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
16430.09.2021Ședință ordinarăHotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
165Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de refacere a finisajelor interioare-clădire Casa de Cultură ”Tudor Vornicu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
166Hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Adjud
167Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 91/27.05.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud
168Hotărâre privind transformarea postului contractual de execuție de muncitor necalificat în post contractual de execuție de inspector de specialitate IA, din cadrul Serviciului Public Administrare Piață, Târg Obor
169Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
170Hotărâre privind aprobare – Plan Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan pentru construire minicartier (bloc P+3 și locuințe individuale) teren de sport, sală multifuncțională și împrejmuire
171Hotărâre privind instituirea unor sensuri unice de circulație în municipiul Adjud
172Hotărâre privind introducerea unor indicatoare și restricții de circulație în zilele de vineri, în intervalul orar 06.00 – 13.00, în municipiul Adjud
173Hotărâre privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Adjud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud
174Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 13 din 28.01.2021
175Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 14 din 28.01.2021
176Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți din cadrul procedurilor de concesionare  a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 12 din 28.01.2021
177Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei boxe destinate comercializării cărnii, situate în strada N. Bălcescu nr. 10, în incinta pieței agroalimentare Adjud
178Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 55/01.06.1998 și a actelor adiționale aferente, în sensul majorării suprafeței de teren concesionate de la 463 mp la 502 mp, situată în municipiul Adjud, str. Câmpului, nr. 14, T 105, P. 582, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud
179Hotărâre privind aprobarea achiziționării investiției ”Teren sintetic de fotbal”, proprietatea SC. DANIMARALINA S.R.L. amplasată pe terenul în suprafață de 1150 mp, situat în Adjud, str. Tineretului, incinta Stadionului municipal, ce aparține domeniului public al municipiului Adjud, în scopul dezvoltării activităților sportive la nivelul Municipiului Adjud prin Club Sportiv Municipal
180Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRL
181Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și Anexei 3 – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” – la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 107/03.09.2008 privind asocierea municipiului Adjud cu județul Vrancea și unitățile administrativ – teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructură în județul Vrancea
182Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021
183Hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe etapa a III a, Municipiul Adjud, jud. Vrancea”, bloc 92, str. Republicii, nr. 43
184Hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit, nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU
185Hotărâre privind actualizarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU
186Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ prin Proiectul ”Creșterea eficienței energetice clădire Grădiniță cu Program normal nr. 3, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor aferente
187Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între Fundația ”ZI DESCHISĂ” și Unitatea Administrativ-Teritorială-Municipiul Adjud pentru realizarea proiectului ”Cooperare-Onestitate-Prietenie-Implicare—Informare-C.O.P.I.I., derulat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
188Hotărâre privind completarea Anexei 1 a HCL nr. 8/2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021-2022
189Hotărâre privind modificarea HCL 143/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în  Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Botta” Adjud, cu modificările ulterioare
190Hotărâre privind modificarea HCL 147/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” Adjud
19122.10.2021Ședință extraordinarăHotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
192Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Mihail Armencea” Adjud
193Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Principele Radu” Adjud
194Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Angela Gheorghiu” Adjud
195Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
196Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul Național ”Emil Botta”
197Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș”
198Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare lucrări branșament trifazat locuință modulară”, municipiul Adjud, Județul Vrancea
199Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare lucrări branșament locuință modulară utilizare 21 module U.A.T. Adjud”, municipiul Adjud, Județul Vrancea
200Hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 105/24.06.2021 de aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Centrală Termică în vederea realizării spații de birouri, Strada Stadionului, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
201Hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțiala din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021
20228.10.2021Ședință ordinarăHotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a patru căsuțe din lemn, aflate în proprietatea privată a municipiului Adjud, situate în Piațeta Ion Dichiseanu
203Hotărâre transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de concesiune nr. 19/17.08.2009 și a actelor adiționale aferente, de la familia ………. și ……… la domnul …….
204Hotărâre privind înlocuirea unui membru desemnat de Consiliul local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Angela Gheorghiu” Adjud
205Hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale de luare în evidență și analiza solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii
206Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reabilitare trotuare strada Revoluției, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
207Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare ce fac legătura între perimetrul de exploatare de agregate minerale din T 66 P 440 și stația de sortare-spălare-concasare din Adjudu Vechi, necesar S.C. PATIMAG ANALINA SRL
208Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului permanent al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Adjud la SC Apoterm SA
209Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 06/17.04.2015 și a actelor adiționale aferente, în sensul micșorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 926 mp la 827 mp, situată în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, str. Mugurilor, nr. 8, T. 1, P 1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud
210Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Adjud nr. 156/2021 în sensul înlocuirii sintagmei ”înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud” cu ”propunerea de declarare a unor terenuri cu bunuri de uz și de interes public local ”
211Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Adjud nr. 121/2021 în sensul înlocuirii sintagmei ”înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud” cu ”propunerea de declarare a unor terenuri cu bunuri de uz și de interes public local ”
212Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
213Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență
214Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
215Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile  nr. 15364/05.10.2021, completată prin cererea nr. 16448/19.10.2021, formulate de către S.C. Mădălina Servicii SRL  Adjud
216Hotărâre privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare infrastructură stradală , Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa I”
217Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.09.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
218Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021– ianuarie 2022
21905.11.2021Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind  rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021
220Hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa a II-a”
221Hotărâre privind  aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă proiectare pentru obiectivul de investiții ”Centură ocolitoare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”
222Hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Centură ocolitoare, Municipiul Adjud, jud. Vrancea”
223Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință din municipiului Adjud
2022
127.01.2022Ședință ordinarăHotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dnei. Dochița Manuela-Gabi – PNL și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei
2Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 502 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Câmpului, nr. 14, înscris în C.F. nr. 58998, T 105, P 583/1, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud
3Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de administrare piață, târguri, obor și a tarifelor pentru activitatea desfășurată în Piața Agroalimentară și oborul municipal Adjud
4Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transport deșeuri  municipale provenite  de la populație și agenți economici, din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestată de către Societatea Utilității Publice Municipale Adjud SRL
5Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul 2022-2023
6Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumurilor de exploatare De 110/4 și De 223/1 situate pe raza UAT Adjud
7Hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumului de exploatare De 160 situat pe raza UAT Adjud
8Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 237 mp situat în municipiul Adjud, str. Stadionului, nr. 2, înscris în C.F. nr. 59092, T 46, P 1856, P 1857, P 1862, 1865, teren ce va fi bun de uz și interes public local
9Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud
10Hotărâre acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății Utilități Publice Municipale Adjud S.R.L.
11Hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Adjud, în vederea casării
12Hotărâre  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
13Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 90 din 27.05.2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Adjud 1946
14Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Adjud și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă mare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea”
15Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației în vederea demolării imobilelor corpul C2 Grădiniță nr. 1 ”Mihail Armencea”, str. 1 Mai, nr. 27, în suprafață de 412 mp din cartea funciară nr. 56259 și a corpului C3 din cartea funciară nr. 56259 în suprafață de 96 mp situat pe str. 1 Mai, nr. 27
16Hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedență al bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
17Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022
1808.02.2022Ședință extraordinarăHotărâre privind aprobarea Protocolului de implementare pentru proiectul ”Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID
19Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire casa de cultură ”Tudor Vornicu, municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect
20Hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE TROTUARE PE STRADA REVOLUȚIEI, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA ” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/28.10.2021
21Hotărâre privind aprobarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022
22Hotărâre privind înființarea Serviciului public transport local de persoane
23Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public transport local de persoane
24Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud pentru anul 2022
25Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Adjud
2611.02.2022Ședință extraordinară convocată de îndatăHotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 216/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa I”
27Hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 220/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa II”
28Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 184/14.12.2016 privind cumpărarea terenului în suprafață de 338,57 mp, pe care este amplasată o construcție în suprafață de 200 mp
2928.02.2022Ședință ordinarăHotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
30Hotărâre privind aprobarea – ”Plan Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan cu suprafața de 11.045 mp în vederea construirii, clădire administrativă, stație sortare-concasare, stație betoane și împrejmuire ”
31Hotărâre privind aprobarea – ”PUZ – atragere în intravilan în vederea amplasării stație fixă cu spălare și concasare
32Hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 301 mp. aferentă construcției situat în municipiul Adjud, str. C. Porumbescu, nr. 16, înscris in CF nr. 21789, T 73, P 479/1, ce aparține domeniului public al municipiului Adjud
33Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Adjud, județul Vrancea 2024-2027
34Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei sportive Municipale Adjud
35Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Adjud la data de 31.12.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
36Hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Angela Gheorghiu” Adjud
37Hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Național ”Emil Botta” Adjud
38Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/25 martie 2021, în sensul înlocuiri reprezentantului Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății ”U.A.T. Construct Adjud” S.R.L.
39Hotărâre  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
40Hotărâre privind completarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022
41Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 ale Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRL.
42Hotărâre pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 ale Societății ”UAT Construct Adjud” SRL.
43Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRL
44Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății ”UAT Construct Adjud” SRL
45Hotărâre pentru aprobarea stabilirii tarifelor de închiriere către terți, a utilajelor din dotarea Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRL
46Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 07/15.01.1996 de la defunctul ….. la …..
47privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 44/01.11.1993 și a actelor adiționale aferente, de la familia ……. și ……. la familia …….
48Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 49/01.06.1998 și a actelor adiționale aferente, de la doamna … la … .
49Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 18/21.07.2009 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 998 mp la 1010 mp, situată în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, str. Eternității, nr. 3, T 1, P 1, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud
50Hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării  de bază pentru Grădinița cu program prelungit ”Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/ preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular  și confesional acreditat, pentru anul 2022