Dispoziţia de curatelă specială se eliberează la solicitarea biroului notarial ȋn următoarele situaţii: dezbateri de succesiune, acte de dispoziţie facute in numele minorului. Pentru inițierea instituirii curatelei speciale, se va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actele de identitate ale părinţilor/ al părintelui supravieţuitor, în copie
  • cererea olografă/ autentificată a părinţilor, în original
  •  copie după actul de identitate al curatorului şi adeverinţă medicală pentru acesta, eliberată de medicul de familie
  • declaraţia olografă a curatorului propus
  • cocertificatul de nastere sau cartea de identitate a minorului (dupa caz), în copie
  •  declaraţia minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu
  • la succesiuni: copie dupa certificatul de deces al persoanei după care se dezbate succesiunea şi copie după Anexa 24;
  • la tranzacţiile de imobile: copie după Certificat de Atestare Fiscală + copie după Extras de Carte Funciară pentru Informare
  • la ȋnstrăinare: copie după contractul de proprietate şi extras de cont bancar deschis pe numele minorului;

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul autorităţii tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.