Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol va depune la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:
  • Cerere inscriere in RA
  • act de identitate, în copie
  • actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților ce urmează a fi înscrise
Registrul Agricol este un document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiștile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul municipiului Adjud. Solicitarea o poate face oricare membru major din familie.