Arendașul  – persoana care ia în arendă – trebuie să depună la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud, către Biroul Agricol din cadrul instituției, un dosar ce va conține următoarele acte:

  • contractul de arendă, în original
  • act de identitate arendaș și arendator, în copie
  • act de proprietate, în copie
  • certificat de înregistrare la registrul comerțului (în situația în care arendașul este persoană juridică)

Arendatorul – cel care dă în arendă – are obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul.

Informații utile

MODEL-Contract-de-arenda

Contractele de arendare sunt încheiate în formă autentică și constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite.

Contractul de arendă este foarte important pentru că el stipulează exact înțelegerea dintre proprietar și arendaș. El are, de regulă, o anumită formă, iar un model de astfel de contract puteți solicita la Primărie sau la un birou notarial. Dacă nu aveți contract-tip, dar și în cazul în care el există pentru a fi completat, aveți grijă ca el să conțină, obligatoriu, următoarele elemente stipulate foarte clar și conform cu realitatea: – părțile contractante și domiciliul sau sediul acestora; – obiectul contractului, complet și precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunțită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora și planul de situație al terenurilor; – obligațiile fiecăreia dintre părți, expres și complet menționate; – durata arendării; – arenda, modalitățile și termenele de plată a acesteia; – răspunderile fiecărei părți; orice suprafață de teren sau orice alt bun agricol ce se va reține de către proprietar, uzufructuar sau deținător legal se vor specifica separat în contract; – alte clauze convenite de părți și permise de lege.