1. Actele necesare înregistrării căsătoriei pentru cetățenii români cu domiciliul în România:

 • actele de identitate, în original și copie
 • certificatele de naștere, în original și copie
 • certificatele medicale prenupțiale, în original, valabile 14 zile de la data depunerii
 • actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), cum ar fi: certificatul de deces al fostului soț sau sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă.

Notă

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la primăria localității de domiciliu sau de reședință al unuia dintre ei, cu cel puțin 11 zile calendaristice înainte de încheierea oficială a acesteia.

2. Actele necesare la înregistrarea căsătoriei când unul dintre viitorii soți este cetățean străin:

 • pașaport, în original și copie
 • certificat de naștere în original, în copie legalizată și traducere legalizată în limba română
 • actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul), precum certificatul de deces al fostului soț în original, sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, în original, sau certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunea de desfacere a căsătoriei, în original.
 • adeverință de domiciliu și stare civilă de la primăria localității de domiciliu și traducere legalizată în limba română
 • dovadă eliberată ori autentificată de emisiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplinește condițiile cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România cu excepția cetățenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, se pot prezenta documente eliberate de autoritățile competente din țările respective.
 • declarația dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la punctul precedent nu poate fi obținută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România
 • certificatul medical prenupțial,  valabil 14 zile de la data depunerii

Notă

Dacă actele prezentate de cetățeanul străin sunt emise de un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, acestea trebuie să aibă aplicată apostila convenției.

Dacă actele prezentate de cetățeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, acestea trenuie să fie supralegalizate.

Dacă actele prezentate de cetățeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică, acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile și legalizările se fac la un notariat din România.

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la primăria localității de domiciliu  sau de reședință a unuia dintr ei, cu 11 zile calendaristice înainte de încheierea oficială a acesteia.