DATE CU CARACTER PERSONAL

R 679/2016 definește datele cu caracter personal ca fiind orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, prin referire la un identificator precum: nume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, date de localizare, identificatori online, adresă de e-mail, număr de telefon, cont bancar, etc.

În consecință, datele cu caracter personal reprezintă orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Date cu caracter personal sunt și informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane.

În afară de aceste date pot fi colectate, în condiții speciale, date personale sensibile ce pot duce la identificarea unei persoane, date ce necesită un grad sporit de protectie și precauție. Sunt considerate date sensibile următoarele date personale: originea etnică, confesiunea religioasă, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, situaţia familială, situaţia financiară, etc.

PERSOANA VIZATĂ este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect prin referirea la un identificator.

PROCESAREA DATELOR  presupune orice tip de prelucrare a datelor personale sau a unor seturi de date personale, prin orice tip de mijloc. Procesarea poate presupune  una sau mai multe dintre  operațiunile următoare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau alterare, regăsire, consultare, folosire, dezvăluire, diseminare, disponibilizare, aliniere sau combinare, arhivare, restricționare, ștergere sau distrugere.

PSEUDONIMIZARE

Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date personale  unei persoane fizice identificate sau identificabile.

OPERATORUL este entitatea care determină scopul și mijloacele procesării datelor personale.

PROCESATORUL este persoana fizică care, în numele operatorului, procesează datele personale.

DESTINATARUL este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia/căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal.

 BREȘA DE SECURITATE este acea distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, alterare, dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat la date personale.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL este o autoritate publică independentă care veghează, la nivel național, asupra conformării operatorilor de date personale la R679/2016 şi asupra respectării drepturilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale acestora.

Mai multe informații despre reforma normelor UE privind protecția datelor puteți afla de aici.