FORMULAR RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – CONTESTARE RĂSPUNS NEGATIV

FORMULAR RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – ÎNCĂLCARE TERMEN LEGAL RĂSPUNS

Formularele aferente reclamației administrative, în format editabil,  le regăsiți la finalul articolului. 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la informațiile de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale normelor metodologice.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative.

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în acest act normativ, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns, instanța putând obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului, iar decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Atât plângerea cât și recursul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxe de timbru.