Pentru închiererea unei locuințe sociale de fondul de locuințe aflat în proprietatea Primăriei municipiului Adjud, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2, următoarele documente:

  • cerere locuință socială
  • declarație notarială solicitant, soț/soție, copii și alte persoane aflate în întreținerea solicitantului în care să fie specificat faptul că aceștia nu dețin sau nu au înstrăinat o locuință după ianuarie  1990.
  • acte de identitate solicitant și soț/soție (dacă este cazul) – original și copie
  • certificatul de căsătorie în copie sau declarație notarială de uniune consensuală (după caz).
  • certificatele de naștere ale copiilor, în copie (dacă este cazul)
  • adeverințe cu venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri
  • alte acte care să descrie situația socială a familiei (certificate medicale, tineri proveniți din casele de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, brevet sau legitimație de veteran sau văduv de război, etc.)
  • dosar de încopciat

Notă

Orice lipsă/neconformitate între actele enumerate mai sus și cele depuse de către solicitant vor atrage depunctarea/respingerea dosarului, după caz.

Orice modificare apărută în timp în actele depuse la dosar (ex. căsătorie, copii, schimbare loc de muncă, schimbare domiciliu), implică obligația solicitantului de a-și actualiza dosarul cu acte care să demonstreze noua situație. În caz contrar, dosarul va fi respins.