Pentru închiererea unei locuințe de fondul de locuințe pentru tineri (ANL) administrat de Primăria municipiului Adjud, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2, următoarele documente:

 • cerere inchiriere locuinta ANL
 • declarație notarială a solicitantului, soț, soție, copii sau alte persoane aflate în întreținerea titularului că nu este căsătorit (dacă este cazul), că nu deține sau nu au deținut o altă locuință în proprietate pe raza municipiului Adjud, că nu sunt beneficiarii unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ teritoriale sau a unității în care-și desfășoară activitatea, pe raza municipiului Adjud. Din declarația notarială trebuie să rezulte statutul de tolerați/chiriași, să fie menționată suprafața locuibilă în care stă solicitantul cu soțul/soția/copiii/persoanele aflate în întreținerea acestuia, la care se va anexa schița locuinței cu hașurarea suprafeței locuite de către solicitant.
 • copie a contractului de închiriere deținut de către solicitant (dacă este cazul), legalizată și înregistrată la organele fiscale teritoriale din care să rezulte în clar părțile contractante (solicitant/proprietar), locuința închiriată (adresa), suprafața închiriată, la care se va anexa schița corespunzătoare cu suprafața locuibilă hașurată.
 • copie a contractului de comodat legalizată (unde este cazul), din care să rezulte părțile, imobilul în care locuiește solicitantul, suprafața locuibilă, la care se va anexa schița corespunzătoare cu suprafața locuibilă hașurată.
 • copie a certificatului de naștere și a cărții de identitate a solicitantului (dintre care una trebuie să fie legalizată)
 • copie a certificatului de căsătorie, naștere soț, soție, copii (dacă este cazul).
 • acte medicale din care să rezulte că solicitantul, un alt membru al familiei solicitantului (soț, soție, copii) sau o persoană aflată în întreținerea acestuia necesită, conform prevederilor OG nr. 40/1999, însoțitor sau o cameră în plus (unde este cazul). Mențiune se face în clar de către medic (diagnostic și necesitatea unei camere în plus).
 • copie a actelor de studii ale solicitantului (se vor lua în considerare studiile atestate prin diploma de absolvire.
 • adeverința de salariat a solicitantului în care se va preciza de către instituție/unitate localitatea pe raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea
 • adeverință de vechime în muncă a salariatului, eliberată de către angajatorul actual.
 • alte acte pentru situații locative sau sociale deosebite (ex: tinerii proveniți din casele de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani; tinerii care au adoptat sau adoptă copii; tinerii evacuați din imobile naționalizate – unde este cazul).
 • dosar de încopciat.

Atenție! Schița anexată trebuie să cuprindă adresa imobilului și titularul acestuia, să fie semnată și ștampilată, să exprime în clar dimensiunile apartamentului respectiv iar suprafața hașurată să fie în concordanță cu suprafața menționată în declarația notarială (în caz contrar, nu va fi luată în considerare).

Notă

Dosarul ANL se va completa strict conform listei de mai sus.

Orice lipsă sau neconformitate între actele enumerate mai sus și cele depuse de către solicitant vor atrage depunctarea sau respingerea dosarului, după caz.

În cazul oricărei modificări locative, matrimoniale sau patrimoniale, solicitantul are obligația de a-și actualiza dosarul cu actele care stau la baza respectivelor modificări. În caz contrar, dosarul va fi respins.

Completările depuse în cursul unui an calendaristic vor fi finalizate și punctate la începutul anului următor.