Persoanele vizate își pot exercita drepturile prin completarea acestui formular și trimiterea lui pe adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea, pe fax la nr. 0237/641912 sau pe e-mail la dpo@primariaadjud.ro,  în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate  informaţii asupra măsurilor luate în cazul cererilor ce cad sub incidenţa art. 15 până la art. 22 din Regulamentul (UE) 679/2016 fără întârziere şi în orice caz în maxim o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi extinsă cu încă două luni acolo unde este necesar, ţinându-se cont de complexitatea şi numărul cererilor.

Dacă operatorul nu ia măsuri pentru a răspunde cererii formulate de persoana vizată, acesta trebuie să informeze persoana vizată fără întârziere şi nu mai târziu de o lună de la primirea cererii asupra motivelor pentru care nu a luat măsuri şi asupra posibilităţii de depunere a unei plângeri la autoritatea de supraveghere şi asupra posibilităţii de întocmire a unui recurs judiciar.

 Persoana vizată se va adresa Primăriei Municipiului Adjud cu 30 de zile înainte de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  Plângerea poate fi adresată în lipsa parcurgerii procedurii prealabile de notificare a operatorului numai în cazul în care ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Fără a prejudicia altă cale de atac judiciară sau administrativă, fiecare persoana vizată are dreptul căii de atac împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere în ceea ce îl priveşte.