Persoanele vizate își pot exercita drepturile în mod gratuit iar operatorul are obligația de a răspunde notificărilor primite din partea acestora în maxim 30 de zile, depășirea acestui termen fiind motivat persoanei vizate prin intermediul unei adrese scrise.

În situația în care cererile au caracter repetitiv și/sau sunt vădit nefondate, operatorul își rezervă dreptul instituirii unei taxe administrative. Deasemenea, în situația în care răspunsul cererii presupune un efort disproporționat, operatorul are dreptul de a nu răspunde cererii și obligația de a motiva refuzul.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile prin completarea acestui formular și trimiterea lui pe adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud,, Vrancea, pe fax la nr. 0237/641912 sau pe e-mail la dpo@primariaadjud.ro,  în atenția responsabilului cu protecția datelor.

DREPTUL DE ACCES – dreptul de obţinere de la operator a confirmării că datele sale personale sunt sau nu procesate, dreptul de acces la datele personale şi informaţii precum scopul prelucrării, categoriile prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de stocare, dreptul de a depune o plângere autorităţii de supraveghere și dreptul de a obține o motivație a procesării datelor sale cu caracter personal.

DREPTUL DE RECTIFICARE A DATELOR PERSONALE – dreptul de a obține de la operator corectarea  datelor personale incorecte care îl privesc.

DREPTUL DE A FI ŞTERS/UITAT – dreptul de a fi uitat este o nouă prevedere a drepturilor omului și se aplică doar acelor procesări de date personale care nu au la bază un temei legal. Dreptul de a fi șters/uitat permite persoanelor vizate să ceară ștergerea din bazele de date ale diverselor siteuri informații, fișiere audio/video sau fotografii în care sunt sau cu ajutorul cărora pot fi identificate. Acest drept se referă în mod deosebit la situațiile în care datele personale care au fost făcute publice în copilărie, nu mai sunt necesare scopului colectării, a expirat perioada de stocare.  Regulamentul permite păstrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă  din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, în scopuri de arhivare în interes public, indiferent dacă persoana vizată solicită ștergerea datelor sale personale (mai mult decât atât, instituțiile publice au temei legal de procesare a datelor personale și, prin urmare, nu necesită acordul persoanelor fizice în vederea prelucrării datelor personale ale acestora).

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PROCESĂRII – datele personale pot fi deținute doar de către operator și pot fi folosite în scopuri limitate atunci când acuratețea acestora este contestată și doar pe perioada verificării acurateții datelor, procesarea este ilegală și persoana vizată a cerut restricționarea, operatorul nu mai are nevoie de date pentru scopul în care au fost colectate dar sunt necesare operatorului în vederea stabilirii, exercitării și apărării drepturilor legale sau dacă se fac verificări în scopul stabilirii legalității procesării datelor personale.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi sau de a-i fi transferate datele personale ce-l privesc într-o formă structurată, în format electronic sau fizic către terțe instituții/organizații din România sau Uniunea Europeană. Excepție fac operatorii de date care prelucrează datele persoanelor fizice în cadrul exercitării funcțiilor lor publice, în cazul în care prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale căreia îi este supus operatorul ori în cazul în care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care este învestit operatorul de date.

DREPTUL DE OPOZIŢIE A PROCESĂRII DATELOR – persoanele vizate au dreptul de a se opune procesării datelor personale pe motive legate de situația lor particulară chiar și în situația în care procesarea este  făcută de către o autoritate publică în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației administrației publice. Operatorul trebuie să înceteze procesarea excepție făcând situațiile în care demonstrează temeiul legal al procesării care primează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate și situațiile care stabilesc, exercită sau apără drepturile legale ale persoanei vizate sau ale unor terți.

DREPTUL DE A NOTIFICA Primăria Municipiului Adjud în situaţia în care persoana vizată doreşte să-şi exercite drepturile descrise mai sus,

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE adresată autorităţii de supraveghere şi dreptul căii de atac judecătoreşti în situația în care persoana vizată consideră că îi sunt încălcate drepturile prevăzute de Regulamentul european 679/2016.