Drepturile cetățeanului pot fi definite ca libertățile și avantajele garantate prin Constituție oricărui cetățean român. Nicio persoană nu poate renunța la drepturile sale și nicio persoană nu are dreptul să priveze pe cineva de drepturi, aspecte ce face ca aceste drepturi să fie inalienabile. Dispoziţiile Constituției României privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

PRINTRE DREPTURILE GARANTATE DE STATUL ROMÂN, ENUMERĂM:

 1. Dreptul la viaţă și la integritate fizică şi psihică ale persoanei
 2. Dreptul de a nu fi suspus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
 3. Dreptul la libertatea individuală şi siguranţa persoanei.
 4. Dreptul la apărare.
 5. Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
 6. Dreptul la respectarea și ocrotirea vieții familiale și private de către autoritățile publice. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
 7. Dreptul la domiciliu și reședință. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, cu excepțiile prevăzute de Constituție în art. 27 alin. (2).
 8. Dreptul la secretul corespondenței (scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare).
 9. Dreptul la libertatea gândirii, a opiniilor sau a credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
 10. Dreptul la libertatea conştiinţei; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
 11. Dreptul părinţilor sau tutorilor de a asigura educaţia copiilor minori potrivit propriilor convingeri,  a căror răspundere le revine.
 12. Dreptul la libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, cu condiția ca exercitarea acestui drept să nu prejudiciezedemnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
 13. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public.
 14. Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
 15. Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
 16. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
 17.  Dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
 18. Drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
 19. Dreptul de a organiza sau participa la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri ce se desfăşoară numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
 20. Dreptul de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere
 21. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
 22. Munca forţată este interzisă.
 23. Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege
 24. Dreptul de a accede liber la o activitate economică, la libera iniţiativă şi la exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.
 25. Dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege.
 26. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

Cetățenii români beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea și sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.