Declararea unui mijloc de transport se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala mijl transport pf bun
  • cartea de identitate a vehiculului
  • actul de proprietate al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare,
    factură, etc.)*
  • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată ale vânzătorului **
  • fişa de înmatriculare ***
  • actul de identitate al proprietarului (C.I./B.I.)****

Actele sus-menţionate se vor prezenta în original. Pentru mijloacele de transport de peste 12t se va completa Declaratie-auto-peste-12-tone-1

 

* – pentru mijloacele de transport care provin din străinătate, se vor prezenta, în original, actele de provenienţă ale acestora însoţite de traduceri în limba română
**– înstrăinarea mijloacelor de transport se poate efectua doar dacă vânzătorul are stinse orice creanţe fiscale datorate bugetului local, atestând aceasta cu certificatul de
atestare fiscală fără datorii
***– fişa de înmatriculare trebuie să poarte viza organului financiar de unde îşi are domiciliul fiscal vânzătorul
****– proprietarul mijlocului de transport poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana împuternicită trebuie să prezinte şi actul său de identitate.