Declararea unui imobil de natura construcției nou finalizate se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de proprietate al terenului ( contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, contract de donaţie)
  • proces –verbal de recepţie finală a construcţiei
  • autorizaţia de construire
  • Certificat de Urbanism
  • Memoriu Tehnic Justificativ
  • actul de identitate al proprietarului( B.I/ C.I)
  • declarația model 2006 ITL -001

Actele menţionate mai sus se vor prezenta în original.

Notă

Proprietarul construcţiei şi terenului poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana împuternicită trebuie să prezinte şi propriul act de identitate.