Declararea unui imobil apartament se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • Cladiri-rezidentiale-nerez-mixt-PF-
  • actul de proprietate al imobilului ( contract de vanzare -cumpărare, contract de donație, contract de vânzare -cumpărare cu clauză de întreținere, certificat de
    moștenitor, contract de schimb, sentință judecatorească definitivă și irevocabilă, etc.), în original și în copie
  • măsurători cadastrale (dacă au fost efectuate), schița cadastrală, memoriu tehnic, fișa bunului imobil sau releveu, în original și în copie
  • actul de identitate al proprietarului, (C.I./BI.), în original și în copie

Notă

Proprietarul imobilului poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia , întocmită în conditiile legii, situație în care persoana
împuternicită trebuie să prezinte și propriul act de identitate.