Declararea unui imobil de natura construcției nou finalizate se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele document:

  • declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – pf
  • actul de proprietate al terenului ( contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate ,
    contract de donaţie)
  • proces –verbal de recepţie finală al construcţiei
  • Autorizaţia de construire
  • Certificat de urbanism
  • Memoriu Tehnic Justificativ
  • Actul de identitate al proprietarului( B.I/ C.I)

Actele menţionate mai sus, se vor prezenta în original.

Notăr

Proprietarul construcţiei şi terenului poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe
baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana
împuternicită trebuie să prezinte şi actul de identitate.