Documentația necesară obținerii unei copii a planului parcelar se va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 și va conține următoarele acte:

  • actul de identitate al solicitantului, în copie
  • actul de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză)
  • act care să ateste calitatea de persoană îndreptățită (doar în cazul în care proprietarul de drept nu se poate prezenta), respectiv certificat de moștenitor, certificat de calitate de moștenitor, certificat de căsătorie/naștere.

Ce este planul parcelar?

Planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla și detaliile stabile din teren ce o definesc. Planul parcelar se întocmește de către persoane autorizate, cu respectarea normelor și regulamentelor în vigoare, în format analogic și digital și se integrează în planul cadastral după recepția acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente și înscrierea în cartea funciară.