Persoanele fizice cu cetățenie română sau străină sau persoanele juridice pot concesiona, prin licitație publică, suprafețe de teren aflate în domeniul privat al UAT Adjud în vederea realizării de construcții private, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

A. Pentru participarea la licitație, potențialul concesionar persoană juridică va depune la registratura Primăriei Municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2 sau la adresa indicată în anunțul de licitație, în două plicuri, unul exterior și unul interior, următoarele documente:

 • cerere de participare la licitația publică (se completează la Primăria Municipiului Adjud)
 • împuternicire notarială de participare, în original, la licitație și actul de identitate, în copie, al reprezentantului persoanei juridice
 • dovada achitării garanției de participare la licitație precum și dovada achitării taxei documentației de atribuire (caiet de sarcini și fișa de date a procedurii). Sumele se virează în contul RO13TREZ69221390207XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Adjud
 • certificatul de înregistrare al ofertantului, eliberat de către Registrul Comerțului
 • Certificat de atestare fiscală valabil în ziua licitației, emis de către Serviciul Taxe și Impozite Locale de pe raza localității în care ofertantul își are sediul social, care să ateste faptul că acesta nu are debite restante la bugetul local.
 • Certificat de atestare fiscală valabil în ziua licitației, emis de către Serviciul Taxe și Impozite Locale de pe raza localității în care ofertantul își are sediul social, care să ateste faptul că acesta nu are debite restante la bugetul consolidat al statului.
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare juridică sau în faliment.

 

B. Pentru participarea la licitație, potențialul concesionar persoană fizică va depune la registratura Primăriei Municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2sau la adresa indicată în anunțul de licitație, în două plicuri, unul exterior și unul interior, următoarele documente:

 • cerere de participare la licitația publică (se completează la Primăria Municipiului Adjud)
 • act de identitate a solicitantului, în copie (sau împuternicire notarială, după caz)
 • dovada achitării garanției de participare la licitație precum și dovada achitării taxei documentației de atribuire (caiet de sarcini și fișa de date a procedurii). Sumele se virează în contul RO13TREZ69221390207XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Adjud
 • Certificat de atestare fiscală valabil în ziua licitației, emis de către Serviciul Taxe și Impozite Locale de pe raza localității în care ofertantul își are domiciliul, care să ateste faptul că acesta nu are debite restante la bugetul local.

 

PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări
 • acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor UAT Adjud
 • acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini

PE PLICUL INTERIOR, care va conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Potențialul concesionar are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită (inclusiv ora) stabilită de către autoritatea contractantă.Oferta  depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea termenului limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, inclusiv autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după deschiderea ofertelor.