La expirarea duratei de executare a lucrărilor beneficiarul are obligaţia de a regulariza taxa de autorizare şi de a încheia procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în termen de maxim 15 zile. În acest sens se depune la registratura Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, formularul Comunicare-privind-incheierea-executie-lucrarilor-F-15  și la Inspectoratul de Stat în Construcții Comunicare-privind-incheierea-executie-lucrarilor-ISC-F-16, completate la toate rubricile, în original, şi semnat de către investitor,  ambele fiind însoţite de următoarea documentație:

 • extrasul CF actualizat la zi, în original
 • copie C.I. sau CUI
 • autorizaţia de construire, în original și copie
 • anunţul de începere lucrări
 • foto faţade
 • declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor (completată la punctul A)
 • pentru societăţi comerciale – situaţii de lucrări şi adresa oficială din partea firmei cu valoarea finală a lucrărilor cuprinsă în contabilitate
 • proces_verbal_receptie_la_terminarea_lucrarilorr, în 2 exemplare originale
 • referatul proiectantului
 • referatul dirigintelui de șantier
 • certificat energetic