• redactare documente necesare desfăşurării activităţilor serviciului: fişe de post, fişe de proiect, referate de necesitate, referate de plată, referate de deplasare, contracte de servicii/ lucrări/ cesiune, caiete de sarcini etc. 
 • menținerea corespondenței online cu agenția de implementare sau cu liderul de proiect 
 • întocmirea documentaţie necesare din cadrul serviciului în CAP – ALOP-uri necesare decontului/ plăților sau avansului aferent prin cereri de finanțare 
 • întocmire cereri de rambursare pentru proiectele în implementare 
 • depunerea cererilor de rambursare la agenția de implementare a proiectelor 
 • organizare de concursuri pentru personalul necesar în proiectele viitoare 
 • analiza ghidurilor de implementare a proiectelor 
 • organizare de conferinţe, work-shopuri 
 • organizare şedinţe de lucru pe proiect sau în cadrul serviciul 
 • întocmire dispoziţii pentru membrii echipelor de proiect aflate în implementare 
 • întocmire Hotărâri de Consiliu Local cu privire la proiectul aflat în implementare 
 • deplasări la conferinţe, participări la cursuri, deplasări către organisme intermediare pentru coordonarea şi controlul proiectelor depuse sau aflate în implementare 
 • colaborări cu firme de consultanţă 
 • redactare mape de presă 
 • organizare de licitaţii pe proiecte 
 • asigurarea asistenţei şi consultanţei pentru propunerile de colaborare în vederea obţinerii unor finanţări guvernamentale şi/sau externe 
 • activități legate de resurse umane 
 • verificarea documentaţiei preluate de la proiectanţii externi, din punct de vedere al eligibilităţii administrative (în funcţie de programele de finanţare pe care trebuie depusă) 
 • elaborare cereri de finanțare pentru participarea la programele de asistență financiară ale Uniunii Europene sau ale altor finanțatori;
 • implementează proiecte cu finanţare externă 
 • participă în echipele de proiect conform dispoziţiilor Primarului, îndeplinind atribuţiile ce decurg din această calitate 
 • participă la realizarea bazelor de date necesare desfăşurării activităţii compartimentului 
 • asigură activitatea de relaţii publice în vederea iniţierii şi întreţinerii relaţiilor de cooperare şi înfrăţire 
 • participă la realizarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare locală 
 • participă la întâlnirile organizate de către principalii actori implicaţi în fazele de planificare, contractare, implementare şi evaluare a proiectelor 
 • centralizarea cererilor privind investițiile solicitate (investiții proprii, de la unitățile de învățământ preuniversitar și spitale) 
 • întocmirea referatelor de necesitate privind lansarea achiziţiilor publice de servicii, produse şi lucrări 
 • întocmirea listei cheltuielilor obiectivelor de investiții, parte integrantă a bugetului 
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru obiectivele de investiţii 
 • urmărire execuție (cantitativă şi calitativă) a lucrărilor 
 • inventarierea lucrărilor în curs de execuție 
 • controlul calității lucrărilor în faze determinante 
 • verificarea situațiilor de lucrări prezentate de către executant 
 • verificarea facturilor emise de executant 
 • întocmirea documentelor privind angajamentele financiare și ordonanțările la plată 
 • recepția lucrărilor (la terminarea lucrărilor și recepția finală) 
 • întocmire proiecte de hotărâri ale Consiliului Local