• elaborarea organigramei instituţiei şi a statelor de funcţii și avizarea acestora de către ANFP 
 • elaborarea și aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice/personal contractual 
 • stabilirea condițiilor specifice de ocupare a posturilor și a bibliografiei 
 • corespondenţa pentru solicitarea avizului de organizare a concursurilor 
 • constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 
 • anunţul de concurs 
 • publicarea anunţului de concurs 
 • primirea și verificarea dosarelor de înscriere 
 • selectarea dosarelor candidaților care vor participa la proba scrisă a concursului 
 • afișarea rezultatelor selectării dosarelor 
 • stabilirea subiectelor și punctajului pentru subiectele probei scrise 
 • organizarea probei scrise. Regulament în timpul probei scrise 
 • corectarea și notarea lucrărilor scrise 
 • întocmirea procesului verbal cu rezultatele probei scrise 
 • afișarea rezultatelor probei scrise 
 • susţinerea probei interviu și evaluarea finală a candidaților în urma interviului 
 • evaluarea finală a candidaților în urma interviului 
 • afișarea rezultatelor obținute de candidați în urma interviului 
 • evaluarea finală a candidaților 
 • afișarea rezultatelor finale ale concursului 
 • procesul verbal privind rezultatele concursurilor 
 • contestaţii privitoare la rezultatele concursului 
 • soluționarea contestațiilor 
 • afișarea rezultatelor contestațiilor 
 • întocmirea procesului verbal final de concurs 
 • emiterea actului administrativ de numire, încetare, modificare raporturi de serviciu, întocmire contract de muncă, încetare contract de muncă, delegare, transformare post 
 • comunicarea dispoziţiilor, comunicarea REVISAL către ITM 
 • emitere acte administrative privind acordarea drepturilor salariale 
 • salariul de bază 
 • gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 
 • acordarea de clase suplimentare în funcție de specificul funcției pe care o ocupă 
 • emiterea dispoziției de numire 
 • dispoziţia de modificare a drepturilor salariale 
 • comunicarea dispoziţiei de modificare a drepturilor salariale 
 • concordanţa obiectivelor instituţiei cu evoluţia carierei personalului 
 • promovarea în cadrul funcţiei publice definitive pe categorii: grad profesional superior, funcţie publică definitivă, funcție publică de conducere 
 • luarea deciziei de organizare a concursului de promovare 
 • emiterea actului administrativ de numire în funcția publică superioară sau contractuală la care se anexează fisa postului 
 • transmitere situaţie privind cariera funcţionarului public către A.N.F.P. (numire, promovare, transfer, delegare, detașare, mutare, sancţiuni disciplinare, încetare) 
 • norme şi proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale 
 • întocmirea dosarelor profesionale 
 • actualizarea dosarelor profesionale și personale 
 • rectificarea și completarea dosarului profesional 
 • eliberarea unor documente pe baza dosarului profesional 
 • accesarea dosarelor profesionale  
 • păstrarea dosarelor profesionale 
 • formarea profesională continuă 
 • evidența fișelor de post și a evaluărilor profesionale ale funcționarilor publici și contractuali 
 • evidența declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese și transmiterea lor la ANI în termenul legal 
 • stabilirea criteriilor de performanță – punctul de plecare a procesului de evaluare a performanțelor 
 • întocmirea și comunicarea către ANFP a Raportului semestrial privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției  
 • stabilirea planului privind necesarul de formare profesională la nivelul instituției 
 • întocmirea dosarului de pensionare 
 • sistemul de pregătire profesională a personalului implicat în operarea în sistemul informatic 
 • înfiinţarea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor REVISAL 
 • raportarea Statistică 
 • semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne 
 • evidenţa timpului efectiv de muncă al salariaţilor prin condica de prezenţă 
 • elaborare Fișe post 
 • întocmire Adeverințe pentru diverse solicitări ale salariatului 
 • actualizarea declarațiilor pentru deduceri personale (pentru impozit, persoane adulte aflate în întreținere) 
 • întocmire State de plată salarii 
 • întocmire Borderou plată salarii pe card pe fiecare unitate bancară 
 • întocmire Borderou reţineri 
 • întocmire Borderou plată salarii lunar 
 • întocmirea declarației 112 privind obligațiile bugetare datorate către stat: CAS, CASS, Șomaj, FUNASS, Declarația pentru boli profesionale, impozit