• asigură relaţionarea dintre Consiliul local, Primar și societatea civilă;
 • soluţionează petiţiile, cu sprijinul serviciilor/birourilor/compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului, în termenele legale;
 • gestionează registrul de evidenţă al petiţiilor;
 • întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • organizează şi urmăreşte modul de soluţionare a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • gestionează registrul de evidenţă al solicitărilor privind liberul acces la informaţii;
 • întocmeşte raportul anual privind informaţiile de interes public;
 • soluţionează corespondenţa repartizată de şeful de serviciu;
 • efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro;
 • afişează şi întocmeşte procese verbale de afişare pentru citaţiile comunicate spre afişare, publicaţiile de vânzare, precum şi pentru orice alte documente înaintate Primăriei municipiului Adjud spre afişare la sediul instituției;
 • asigură efectuarea lucrărilor de multiplicare a documentelor;
 • întocmeşte diferite situaţii cu privire la unitatea administrativ teritorială sau aleşii locali, la solicitarea unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale sau realizarea unor publicaţii;
 • primeşte, distribuie, colectează corespondenţa clasificată prin poşta specială;
 • se implică în buna organizare a şedinţelor, întrevederilor, întâlnirilor, acţiunilor de îndrumare şi control, precum şi alte asemenea evenimente, ale Primarului, Viceprimarului, Secretarului şi ale serviciilor din aparatul de specialitate al Primarului;
 • asigură activitatea de protocol pentru aceste evenimente;
 • asigură relaţionarea telefonică cu alte instituţii pentru Primar, Viceprimar şi Secretar
 • convoacă telefonic consilierii locali ori de câte ori este necesar;
 • convoacă telefonic alte persoane (conducători instituţii publice, oameni din mediul de afaceri, etc.) ori de câte ori este nevoie;
 • transmite documentele în termen (fax);
 • gestionează registrul de intrări – ieşiri corespondenţă fax;
 • primeşte şi înregistrează corespondenţa fax, o repartizează compartimentelor de specialitate pe baza rezoluţiei primarului, viceprimarului sau secretarului, după caz;
 • îndeplinește toate atribuțiile de administrator pentru portal.regista.ro – registratura generală a primăriei municipiului Adjud;
 • asigură tipărirea registrelor de intrare/ieșire a corespondenței, constituirea dosarelor de registratură şi arhivarea lor conform normelor legale;
 • ține evidenţa cererilor cetăţenilor, adreselor instituţiilor, asigură transmiterea lor potrivit repartizării făcute;
 • verifică şi preia actele, cererile şi documentaţiile depuse de cetăţeni pentru eliberarea autorizaţiilor, certificatelor, adeverinţelor, a altor acte emise de autoritatea locală;
 • pune la dispoziţia cetăţenilor formularele tipizate prevăzute de lege;
 • preia orice cereri şi sesizări în legătura cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei;
 • participă la activitatea de relaţii publice asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informaţiilor de interes public solicitate verbal;
 • transmite pe bază de semnătură corespondenţa internă din compartimentele instituţiei;
 • transmite zilnic conducerii instituţiei cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou la compartimentul relaţii publice şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;
 • asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie;
 • înregistrează, distribuie şi expediază corespondenţa întregului aparat de specialitate al Primarului către toate instituţiile;
 • efectuează lucrările de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezoluţiei dată de primar;Distribuie solicitanţilor documentele întocmite şi semnate, în condițiile legii;
 • asigură relaţiile cu societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus;
 • gestionează registrul general de intrări ieşiri corespondenţă generală şi cel de corespondenţă cu Instituţia Prefectului;
 • gestionează registrul unic de evidenţă a tuturor registrelor din primărie;
 • gestionează registrul unic de înregistrare a contractelor;
 • întocmeşte necesarul şi gestionează  efectele poştale (timbre, plicuri etc.) pentru corespondenţă şi le decontează pe borderoul de expediere, confirmat de oficiul poştal local;
 • primeşte, înregistrează şi prezintă zilnic la mapa primarului  corespondenţa din ziua respectivă pentru soluţionare/repartizare la serviciile/birourile/compartimentele specializate;
 • scade din registrul de intrare-ieşire corespondenţa din ziua precedentă  şi o repartizează prin condici de predare-primire la servicii publice/instituții subordonate;
 • ridică de la Oficiu Poştal corespondenţa zilnică;
 • întocmește actele de expediere a corespondenţei prin poştă şi curier;
 • asigură expedierea corespondenţei, zilnic, pe destinaţiile înscrise de serviciile/birourile/ compartimentele de resort sau date de primar, secretar şi viceprimar;
 • asigură menţinerea registrelor de intrare/ieşire a corespondenţei în bune condiţii şi arhivarea lor conform normelor legale;
 • gestionează timbrele poştale necesare corespondenţei;
 • efectuează lucrări de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezoluţiei dată de primar;Întocmeşte diferite situaţii la solicitarea unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale;
 • responsabilităţi SCIM conform OSGG nr. 600/2018;
 • responsabilităţi ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015;
 • respectă normele de securitate în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora
 • asigură arhivarea documentelor create.