• asigură relaţionarea dintre Consiliul Local Adjud și aparatul de specialitate al primarului, cu alte instituţii și cu cetăţeni
 • redactează dispoziţiile Primarului privind convocarea Consiliului Local în şedinţe ordinare, extraordinare sau de îndată
 • întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului Local, pregătirii şi desfăşurării şedinţelor acestuia şi face convocarea consilierilor şi invitaţilor la şedinţele în plen şi pe comisii de specialitate
 • convoacă, pe bază de notificare transmisă prin poșta electronică, consilierii locali pentru şedinţele de consiliu
 • preia materialele de la iniţiatorii proiectelor de hotărâri şi compartimentele de specialitate – asigură transmiterea pentru dezbatere către comisiile de specialitate ale Consiliului Local
 • asigură transmiterea proiectelor de acte cu caracter normativ spre aducere la cunoștință publică a acestora, în condițiile legii privind transparența decizională în administrația publică
 • urmăreşte respectarea metodologiei legale pentru adoptarea hotărârilor Consiliului Local, colaborând în acest sens cu serviciile aparatului de specialitate al Primarului
 • asigură pregătirea dosarelor de şedinţă şi multiplicarea materialelor când este cazul
 • asigură informarea cetăţenilor asupra ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local,  conform prevederilor  OG 57/2019 privind Codul Administrativ
 • asigură difuzarea în format electronic a materialelor de ședință către consilierii locali în vederea analizării acestora în plen
 • prezintă comisiilor de specialitate, conform cu profilul fiecăreia, proiectele de hotărâri şi documentațiile aferente spre avizare, în vederea adoptării lor de către plenul Consiliului Local
 • asigură pentru fiecare comisie formularul rapoartelor de avizare asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterilor
 • participă la şedinţele consiliului local, precum și la ședințele comisiilor de specialitate când este cazul
 • ține evidenţa prezenţei consilierilor locali la şedinţele în plen şi pe comisii
 • realizează procedura specială pentru votarea secretă procurând, păstrând şi folosind în acest sens, materialele necesare
 • întocmeşte minuta şi procesul verbal al şedinţelor de consiliu
 • răspunde de îndosarierea, păstrarea şi sigilarea documentelor care stau la baza adoptării Hotărârilor Consiliului Local
 • îndeplineşte procedura de semnare a proceselor verbale și ale minutelor ședințelor Consiliului Local, precum şi a hotărârilor adoptate, de către preşedintele de şedinţă şi secretar
 • asigură transmiterea hotărârilor Consiliului Local în termen legal către Instituţia Prefectului județului Vrancea, în vederea exercitării controlului legalităţii acestora
 • evidenţiază Hotărârile Consiliului Local în Registrul de evidenţă
 • înscrie în Registrul de evidenţă al Hotărârilor Consiliului Local compartimentul/biroul/ serviciul/direcţia care va duce la îndeplinire prevederile hotărârilor Consiliului Local
 • organizează şi urmăreşte activitatea de răspuns în termen legal la propunerile formulate în şedinţele Consiliului Local
 • aduce la cunoştinţa publicului rapoartele de activitate a aleşilor locali, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local, hotărârilor adoptate, precum şi a alte informaţii de interes public, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei
 • îndeplineşte toate procedurile privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor în condiţiile Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • asigură relaţiile cu societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse
 • organizează şi participă la dezbaterile publice, în condiţiile legii
 • întocmeşte minuta dezbaterilor publice
 • întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro SAPL
 • actualizează secțiunea Consiliul Local de pe siteul Primăriei Municipiului Adjud – adjud.ro
 • transmite bilunar situaţia actelor administrative emise/adoptate către Instituţia Prefectului
 • asigură actualizarea Nomenclatorului arhivistic în colaborare cu funcționarul cu atribuții de arhivă
 • întocmeşte diferite situaţii cu privire la unitatea administrativ teritorială sau aleşii locali, la solicitarea unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale sau realizarea unor publicaţii
 • participă la organizarea acţiunilor de recensământ ale populației, precum şi de recensământ agricol
 • răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu
 • răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora
 • răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor, stipulate în documentele întocmite
 • întocmeşte referate sau note de fundamentare care susţin necesitatea emiterii unor dispoziţii ale Primarului
 • elaborează proiecte de dispoziţii ale Primarului ce intră în competenţa SAPL
 • întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea susţinerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului local prin care se reglementează activităţi specifice serviciului sau sunt în sfera de activitate a SAPL
 • elaborează proiecte de hotărâri ce sunt de competenţa SAPL
 • acordă informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Adjud
 • asigură evidenţa dispoziţiilor Primarului municipiului Adjud şi transmiterea acestora către Instituţia Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate
 • urmăreşte respectarea metodologiei legale pentru emiterea dispoziţiilor Primarului, colaborând în acest sens cu serviciile/birourile/compartimentele aparatului de specialitate al Primarului
 • comunică dispoziţiile pe baza Registrului de comunicare sau cu adresă de înaintare, tuturor persoanelor interesate
 • elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire primarului şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor
 • urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne, cabine, tipizate, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale
 • coordonează și organizează lucrările pentru buna desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor, în perioada stabilită de lege sau prin hotărârile Consiliului Local
 • propune numărul de secţii de votare, conform legii
 • urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale
 • asigură transmiterea datelor necesare pentru actualizarea Registrului secţiilor de votare de către Autoritatea Electorală Permanentă
 • monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin altor persoane în pregătirea şi organizarea secțiilor de votare
 • propune arondarea raţională a străzilor la secţiile de votare
 • colaborează cu serviciile de specialitate pentru întreţinerea şi actualizarea permanentă a nomenclatorului stradal
 • asigură arondarea manuală a alegătorilor în baza informaţiilor deţinute la nivelul primăriei, în condițiile și cu respectarea criteriilor prevăzute de lege
 • administrează Registrul electoral şi Registrul secţiilor de votare
 • operează direct în Registrul electoral, în mod permanent, în condițiile legii
 • asigură actualizarea, în Registrul electoral, a informaţiilor privind cetăţenii români cu drept de vot, precum şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare
 • asigură înscrierea alegătorului cu adresa de reşedinţă în Registrul electoral, în condițiile legii
 • radiază alegătorii din Registrul electoral în caz de deces, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate, pe baza certificatului de deces
 • radiază din Registrul electoral alegătorii cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puşi sub interdicţie, în condițiile prevăzute de lege
 • răspunde de întocmirea răspunsului la cererea oricărui cetăţean român cu drept de vot din municipiul Adjud, cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral
 • tipărește listele electorale permanente la termenele şi în numărul de exemplare prevăzut de legea electorală
 • asigură predarea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare și a listelor electorale suplimentare, către birourile secţiilor de votare, în condiţiile legii
 • efectuează orice alte operaţiuni tehnico-administrative legate de desfăşurarea alegerilor în condițiile legii
 • întocmeşte proiecte de dispoziţii şi referate în materie de registru electoral, registru secțiilor de votare și organizare alegeri
 • răspunde de îndosarierea, păstrarea şi sigilarea documentelor care stau la baza emiterii dispoziţiilor Primarului
 • colectează şi centralizează datele necesare elaborării Raportului anual al Primarului privind dezvoltarea socio – economică a municipiului 
 • întocmește Raportul anual al Primarului privind dezvoltarea socio – economică a municipiului 
 • aduce la cunoştinţa publicului raportul anual al Primarului privind dezvoltarea socio – economică a municipiului 
 • distribuie, colectează şi centralizează chestionarele de măsurare a satisfacţiei cetăţenilor 
 • întocmește Raportul privind gradul de satisfacţie al cetăţenilor 
 • primeşte și înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale aleșilor locali 
 • la cerere, pune la dispoziţia aleşilor locali formularele declaraţiilor de avere şi de interese 
 • oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora 
 • evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese 
 • asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii 
 • trimite Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite 
 • publică pe pagina de internet a instituţiei, numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei 
 • primeşte, înregistrează şi gestionează declaraţiile de poliţie politică ale aleşilor locali 
 • transmite declaraţiile de poliţie politică ale aleşilor locală către CNSAS 
 • asigură gestionarea şi utilizarea  ştampilei „PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD – Copie conformă cu originalul 
 • responsabilităţi SCIM conform OSGG nr. 600/2018 
 • responsabilităţi ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 
 • respectă normele de securitate în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora
 • asigură arhivarea documentelor create.