Managementul Calității și Mediului

 • promovează în organizație conștientizarea pentru cerințele clientului 
 • stabilește, implementează și menține procesele Sistemului de Management al Calității și Mediului 
 • informează conducerea managerială despre funcționarea și necesitatea de îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat 
 • elaborează, revizuiește și gestionează Manualul de Management Integrat, Procedurile de sistem și documentele SMI aferente sectorului de activitate ce-i revin  
 • coordonează activitatea de ținere sub control a documentelor SMI: proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru, proceduri de sistem, fişe de proces, formulare și înregistrări 
 • colaborează cu compartimentele funcţionale în vederea întocmirii documentațiilor SMI 
 • răspunde tuturor solicitărilor pe linie de managementul integrat calitate-mediu din orice departament 
 • efectuează audituri interne pentru a menține sistemul de management integrat calitate – mediu implementat 
 • efectuează audituri de supraveghere pentru a verifica aplicarea corecţiilor şi acțiunilor corective;
 • emite Rapoarte de acțiuni corective/preventive 
 • participă la toate auditurile efectuate în compartimente 
 • întocmește Programul de Management Integrat calitate-mediu 
 • instruiește și evaluează personalul privind problemele SMI 
 • participă la elaborarea/modificarea formularelor 
 • identifică împreună cu şefii de compartimente, aspectele de mediu existente sau posibile 
 • verifică şi supune spre aprobarea conducerii Lista aspectelor semnificative de mediu 
 • informează conducerea managerială cu privire la aspectele semnificativ de mediu existente sau potenţiale, pentru stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale societăţii 
 • elaborează şi actualizează obiectivele generale, specifice şi programele de management integrat calitate – mediu 
 • coordonează activitatea de identificare a necesităţilor de măsurare şi monitorizare şi de desfășurare a planului de monitorizare a factorilor de mediu 
 • coordonează activitatea de identificare a riscurilor potenţiale privind poluarea mediului, elaborare şi implementare a planurilor pentru situaţii de urgenţă 
 • analizează eficacitatea acţiunilor corective şi preventive întreprinse anual şi discută acest aspect în analiza de management 
 • elaborează Raportul privind funcţionarea SMI 
 • prezintă Managementului de vârf Raportul privind funcționarea sistemului la şedinţa de analiză a managementului privind SMI 
 • urmăreşte finalizarea deciziilor luate în Şedinţele de analiză a managementului privind calitatea şi mediul 

 

Atribuţii privind implementarea Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 • coordonează integrarea sistemului de management al calității în sistemul de control intern/managerial
 • coordonează implementarea și menținerea sistemului de control intern/managerial
 • participă la ședințele (comisiei) privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern/managerial în cadrul Primariei Municipiului Adjud 
 • inițiaza acțiuni de monitorizare în vederea evaluării gradului de implementare/menținere a sistemului de control intern/managerial la nivelul structurilor pe care le conduc 

 

Protecţia mediului 

 • colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor 
 • promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului 
 • verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislația în vigoare 
 • colaborează cu diferite instituţii şi organisme care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului 
 • raportează lunar cantitatea de deşeuri colectate selectiv generată în Primăria Municipiului Adjud 
 • elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deşeurilor 
 • asigură servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente (centrale şi teritoriale) pentru protecţia mediului 
 • emite avize de principiu pentru înființarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile, verificând în teren dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
 • întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către c onducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al Municipiului Adjud în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor sau proiectelor referitoare la probleme de mediu 
 • răspunde de centralizarea unor date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică sau alte organe administrative la nivel național 
 • asigură reprezentarea din partea Primăriei Municipiului Adjud în calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului în timpul acțiunilor /activităților derulate /organizate/solicitate Primăriei Municipiului Adjud de autoritățile cu atribuții de monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și control în domeniu (Agenția de Protecție a Mediului Vrancea și Garda de Mediu – Comisariatul Vrancea) 
 • participă în calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului la controale efectuate de autoritățile abilitate (Agenția de Protecție a Mediului Vrancea și Garda de Mediu – Comisariatul Vrancea) la Primăria Municipiului Adjud sau în legătură cu atribuții de reglementare în domeniu ale administrației publice locale din Municipiul Adjud 
 • participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria Municipiului Adjud sau alte instituţii nonguvernamentale;
 • întocmeşte studii, rapoarte, lucrări de sinteză, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribuție, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, note justificative , note de fundamentare, în domeniul de competență 
 • iniţiază campanii și acțiuni de conștientizare ale populației privind protecția mediului (Ziua mediului, Săptămâna Mobilității Europene, Ora Pământului, Festivalul Internațional de film ecologist, etc.) 
 • Iniţiază şi urmărește campaniile pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza Municipiului Adjud 
 • Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate  

 

Protecţia muncii:

 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru 
 • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie 
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru 
 • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului 
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului 
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite 
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii 
 • asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui 
 • evidența zonelor cu risc ridicat şi specific 
 • evidența meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor 
 • evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare 
 • evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic 
 • monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă 
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie 
 • întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de Hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi șantiere temporare şi mobile 
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006, urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor 
 • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie 
 • colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori își desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă 
 • urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare 
 • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini 
 • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi