• Publicarea Statutului Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud;
 • Publicarea regulamentelor privind procedurile administrative (Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive);
 • Publicarea hotărârilor adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual;
 • Publicarea Registrului pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local;
 • Publicarea Registrului pentru evidenţa hotărârilor consiliului local;
 • Publicarea dispoziţiilor emise de primar, cu caracter normativ;
 • Publicarea Registrului pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale primarului;
 • Publicarea Registrului pentru evidenţa dispoziţiilor primarului;
 • Publicarea documentelor şi informaţiilor financiare, așa cum sunt puse la dispoziție de către Direcția Economică, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
 • Publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
 • Publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
 • Publicarea informării în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
 • Publicarea informării în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
 • Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
 • Publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
 • Publicarea declaraţiilor de căsătorie;
 • Publicarea oricăror altor documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
 • Publicarea oricăror altor documente a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară;