Managementul spitalului

 • asigură derularea procedurilor privind înființarea și funcționarea consiliului de administrație la nivelul spitalului municipiului Adjud, conform legii;
 • asigură derularea procedurilor privind numirea și revocarea din funcție a managerilor și managerilor interimari, conform prevederilor legale;
 • participă împreună cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice pentru organizarea concursului sau licitației publice pentru selecționarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unității sanitare;
 • îndeplineşte formalităţile necesare pentru încheierea și derularea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;
 • participă la evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unitatea sanitară aflată în domeniul său de competenţă, cuprinși în contractele de management;
 • asigură activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistența medicală din unitatea sanitară din domeniul său de competență;
 • participă la controlul de fond al unităţii sanitare în colaborare cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate;
 • propune spre aprobare organigrama şi modificarea acesteia la propunerile managerului unității sanitare;
 • propune spre aprobare statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrare în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la propunerile managerului unității sanitare;
 • participă împreună cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice de întocmire a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public;
 • participă împreună cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la derularea procedurilor necesare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi din subordine și a anexelor acestuia, la propunerea managerului spitalului, conform legii;
 • asigură întocmirea rapoartelor privind activitatea spitalului la solicitarea altor structuri din cadrul instituției.

 

Managementul unităților subordonate și dezvoltare locală

 • asigură legătura cu unitățile de cultură, școli și acordă sprijin acestora în rezolvarea propiilor activități 
 • primește și analizează solicitările privind colaborarea administraţiei publice locale cu organizaţii ale societăţii civile pentru dezvoltarea unor programe, proiecte și activități comune privind dezvoltarea locală 
 • face propuneri privind noi modalități de colaborare, respectiv contracte, parteneriate, convenții sau acorduri de colaborare cu organizații neguvernamentale și alte organizații civice 
 • completează documentele pentru luarea în evidență de către autoritatea locală a asociației/fundației interesate, conform solicitărilor acestora 
 • asigură colaborarea administraţiei publice locale cu instituții, organizaţii ale societăţii civile şi agenți economici, pentru dezvoltarea unor obiective și proiecte comune 
 • participă la implementarea proiectelor, cu excepţia celor de investiţii 
 • contactează orice organisme abilitate de lege, organisme guvernamentale sau neguvernamentale, societăți comerciale, care pot contribui la rezolvarea unor probleme locale 
 • cooperează cu organismele de specialitate pentru realizarea unor activități având ca scop o mai bună protecţie a sănătăţii populaţiei 
 • participă la activitățile ONG-rilor, școlilor, instituțiilor de cultură, care au fost stabilite în comun cu autoritatea locală și sunt de competența compartimentului 
 • asigură derularea procedurilor privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea de la bugetul local a asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii 34/1998 
 • organizează, participă și întocmește documentele din cadrul comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor 
 • colaborează cu serviciul public local de asistenţă socială pentru completarea fișelor de autoevaluare în vederea obținerii acreditării serviciilor sociale primare furnizate în cadrul acestui serviciu conform prevederilor legale 
 • urmărește aplicarea prevederilor legii privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război conform competențelor autorității locale, la solicitarea acestora 
 • întocmeşte referatele de specialitate pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local şi pentru dispoziţiile primarului în domeniul de activitate al compartimentului 
 • asigură implementarea și mentinerea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului 
 • efectuează gruparea documentelor compartimentului in unităţi arhivistice si le depune la arhiva pe baza de proces-verbal