I) Punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative:

 1. Cunoaşterea legislaţiei aplicabile la nivelul administraţiei publice locale şi urmărirea aplicării ei corecte, asigură colaborarea cu toate serviciile şi compartimentele din aparatul propriu dar şi colaborarea cu alte instituţii;

 2. Participă la elaborarea normelor metodologice pentru organizarea concursului sau licitației publice pentru selecționarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unității sanitare;

 3. Efectuează procedurile privind înființarea și funcționarea consiliului de administrație al Spitalului Municipal Adjud;

 4. Efectuează procedurile privind numirea și revocarea din funcție a managerului si managerului interimar;

 5. Îndeplinește formalitățile necesare privind asigurarea conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului;

 6. Îndeplineşte formalităţile necesare pentru încheierea și derularea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;

 7. Evaluează indicatorii de performanță privind activitatea desfăşurată în Spitalului Municipal Adjud, cuprinși în contractul de management;

 8. Participă la identificarea căilor de îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă specifici, împreună cu managerul Spitalului ;

 9. Propune măsuri de redresare a activităţii medicale şi financiar – bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii concrete pentru atingerea obiectivului de eficienţă maximă a managementului Spitalului;

 10. Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli alocat pentru Spitalul Municipal Adjud;

 11. Soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, petițiile formulate cu privire la asistența medicală din Spitalul Municipal Adjud;

 12. Participă, împreună cu șeful serviciului, la controlul de fond al Spitalului Municipal Adjud;

 13. Propune spre aprobare statul de funcţii al Spitalului, cu încadrare în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

 14. Propune spre aprobare modificarea statului de funcţii, la propunerea managerului Spitalului;

 15. Propune spre aprobare organigrama Spitalului şi modificarea acesteia, la propunerea managerului Spitalului ;

 16. Înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru Spitalul Municipal Adjud,în vederea aprobării acestora.

 17. Organizează și actualizează baza de date privind informațiile legate de activitatea Spitalului, în vederea fundamentării deciziilor de politică sanitară,conform normelor aprobate prin Ordin al ministrului sănătații;

 18. Propune strategii de dezvoltare instituţională a Spitalului Municipal Adjud şi urmăreşte integrarea acestuia în programele de dezvoltare socio – economică la nivelul comunităţilor locale;

 19. Întocmește rapoartele de sinteză privind activitatea Spitalului și activitatea compartimentului la solicitarea șefilor ierarhici sau a altor structuri din cadrul instituției;

 20. Participă, când este solicitat, la şedinţele Consiliului Local cât şi la cele ale comisiilor de specialitate;

 21. Documentează şi informează consilierii, acordând acestora  asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local;

 22. Efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro Serviciul Juridic/ Compartiment Managementul Spitalului;

 23. Întocmeşte diferite situaţii, raportări,în legătură cu activitatea compartimentului, pe care le prezintă șefului de serviciu, Primarului sau Consiliului local, după caz;

 24. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

 25. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 26. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor, stipulate în documentele întocmite;

II) Elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora:

 1. Întocmeşte referate sau note de fundamentare care susţin necesitatea emiterii unor dispoziţii ale Primarului;

 2. Elaborează proiecte de dispoziţii ale Primarului ce intră în competența Serviciului Juridic/ Compartimentul Managementul Spitalului;

 3. Întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea susţinerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local prin care se reglementează activităţi specifice serviciului sau sunt în sfera de activitate a Serviciului Juridic/ Compartimentul Managementul Spitalului;

 4. Elaborează proiecte de hotărâri ce sunt de competenţa Serviciului Juridic/Compartimentul Managementul Spitalului;