• soluţionează contestaţiile şi plângerile care fac obiectul procedurii prealabile în condiţiile legii privind contenciosul administrativ
 • asigură consultanță juridică aparatului de specialitate al Primarului, Consiliului Local, serviciilor publice și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local 
 • formulează cereri de chemare în judecată şi plângeri la sesizarea scrisă a serviciilor de specialitate, căi de atac ordinare şi extraordinare, acte de renunţare la judecată, tranzacţii şi alte asemenea acte procedurale 
 • întocmeşte întâmpinări, cereri reconvenţionale şi alte acte procedurale necesare soluţionării cauzelor în care unitatea administrativ teritorială şi/sau Primarul, Consiliul Local al Municipiului Adjud sunt parte 
 • comunică instanţelor judecătoreşti relaţiile sau actele solicitate, în vederea soluţionării cauzelor care privesc unitatea administrativ teritorială sau deliberativul local, pentru cauzele gestionate 
 • solicită serviciilor de specialitate datele sau informaţiile necesare pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 
 • păstrează registrele de activitate specifice profesiei 
 • avizează pentru legalitate contractele de închirieri, asocieri, concesiuni precum și alte contracte pe care instituția le încheie cu persoane fizice sau juridice – exclusiv cele care sunt în competența serviciilor/birourilor/compartimentelor ce au în structură post de consilier juridic 
 • în condițiile în care actul supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului 
 • participă, când este necesar, la întocmirea expertizelor judiciare dispuse de instanţele judecătoreşti, la îndeplinirea actelor de cercetare la fața locului sau alte acte procedurale dispuse de instanţele judecătoreşti, în legătură cu fişa postului 
 • verifică situația juridică a terenurilor ce fac obiectul cererilor de atribuire în proprietate în condițiile art. 36 alin. (2)-(5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 • întocmește proiectele de hotărâri privind aprobarea propunerilor de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute de art. 36 alin. (2)-(5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 • înaintează Instituției Prefectului județului Vrancea, Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea propunerilor de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute de art. 36 alin. (2)-(5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, însoțite de documentația care a stat la baza adoptării acestora, în vederea emiterii Ordinului Prefectului 
 • asigură actualizarea Statutului Municipiului Adjud, când se impune 
 • asigură actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului, ori de câte ori este necesar 
 • asigură actualizarea Regulamentului Intern, când se impune 
 • administrează biblioteca juridică a primăriei, răspunde de conservarea şi  completarea acesteia şi asigură informarea personalului din aparatul de specialitate al Primarului asupra modificărilor, completărilor şi abrogărilor actelor normative folosite de compartimentele funcţionale ale primăriei în exercitarea atribuțiilor de serviciu  
 • comunică zilnic actele normative apărute în Monitorul Oficial către serviciile aflate sub autoritatea Consiliului local care nu au abonament 
 • asigură elaborarea, redactarea actelor constitutive, precum și efectuarea tuturor procedurilor de înființare și înregistrare, a societăților comerciale și a serviciilor publice locale, aflate sub autoritatea Consiliului Local 
 • îndeplinește actele de cercetare prealabilă ale personalului contractual și prezintă primarului rezultatul acesteia pentru stabilirea măsurilor necesare 
 • asistă, când este cazul, relațiile cu publicul și acordă consultanță juridică cetățenilor aflați în audiență efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro Compartiment Juridic 
 • efectuează operațiunile de descărcare – încărcare a documentelor în portalul instanțelor, conform protocolului de colaborare încheiat cu Curtea de Apel Galați 
 • întocmeşte diferite situaţii, raportări, pe care le prezintă Primarului sau Consiliului local, după caz 
 • întocmeşte referate sau note de fundamentare care susţin necesitatea emiterii unor dispoziţii ale Primarului 
 • elaborează proiecte de dispoziţii ale Primarului ce intră în competența SAPL 
 • întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea susţinerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local prin care se reglementează activităţi specifice serviciului sau sunt în sfera de activitate a SAPL 
 • elaborează proiecte de hotărâri ce sunt de competenţa SAPL 
 • verifică proiectele de dispoziţii întocmite de compartimentele/birourile/serviciile din aparatul de specialitate al Primarului – când este cazul – din punct de vedere al legalităţii, a modului de întocmire, precum şi conţinutul acestora 
 • verifică proiectele de hotărâri întocmite de compartimentele/birourile/serviciile din aparatul de specialitate al Primarului, din punct de vedere al legalităţii, a modului de întocmire, precum şi al conţinutului acestora – cu respectarea termenelor de predare a acestora către Compartimentul Relația cu Consiliul Local și Organizare Alegeri, prevăzute de legislația în vigoare privind transparența decizională în administrația publică 
 • proiectele de hotărâri verificate și corectate, sunt returnate compartimentelor/birourilor/ serviciilor de specialitate pentru o nouă redactare în concordanță cu modificările solicitate 
 • proiectele de hotărâri redactate în formă finală, însoțite de expunerile de motive, rapoartele de specialitate, precum și toată documentația care a stat la baza elaborării acestora, vor fi înaintate Relația cu Consiliul Local și Organizare Alegeri în termenele prevăzute de lege, în 2 exemplare 
 • întocmește un raport de avizare/neavizare – numai pentru aspectele strict juridice – pentru toate proiectele de hotărâri, precum și pentru proiectele de dispoziții ale Primarului înaintate Compartimentului Juridic spre verificare 
 • acordă asistenţă juridică cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului municipiului Adjud şi a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Adjud 
 • asigură transmiterea hotărârilor judecătorești legalizate către Serviciul Executare Silită și Recuperare Creanțe 
 • participă la negocierea acordului colectiv de muncă și a contractului colectiv de muncă, când este cazul 
 • asistă la realizarea procedurii de conciliere în litigiile comerciale evaluabile în bani 
 • comunică serviciilor de specialitate hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pentru ducerea lor la îndeplinire;Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei 
 • exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei 
 • respectă normele de securitate în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora
 • asigură arhivarea documentelor create