I) Punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative:

 1. Cunoaşterea legislaţiei aplicabile la nivelul administraţiei publice locale şi urmărirea aplicării ei corecte, asigură colaborarea cu toate serviciile şi compartimentele din aparatul propriu dar şi colaborarea cu alte instituţii;
 2. Soluţionează contestaţiile şi plângerile care fac obiectul procedurii prealabile în condiţiile legii privind contenciosul administrativ;

 3. Asigură consultanță juridică aparatului de specialitate al Primarului, Consiliului Local, serviciilor publice și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local;

4. Formulează, la sesizarea scrisă a serviciilor/birourilor/compartimentelor de specialitate, cereri de chemare în judecată, plângeri, căi de atac ordinare şi extraordinare, acte de renunţare la judecată, tranzacţii şi alte asemenea acte procedurale;

5. Întocmeşte întâmpinări, cereri reconvenţionale şi alte acte procedurale necesare soluţionării cauzelor în care unitatea administrativ teritorială şi/sau Primarul, Consiliul Local al Municipiului Adjud sunt parte;

5.Comunică instanţelor judecătoreşti relaţiile sau actele solicitate, în vederea soluţionării cauzelor care privesc unitatea administrativ teritorială sau deliberativul local, pentru cauzele gestionate;

6.Solicită serviciilor de specialitate datele sau informaţiile necesare pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

7.Păstrează și completează registrele de activitate specifice profesiei;

8.Avizează pentru legalitate contractele de închirieri, asocieri, concesiuni precum și alte contracte pe care instituția le încheie cu persoane fizice sau juridice, întocmite de către serviciile/birourile/compartimentele care sunt repartizate în competență prin fișa postului;

9.În condițiile în care actul supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;10.Participă, când este necesar, la întocmirea expertizelor judiciare dispuse de instanţele judecătoreşti, la îndeplinirea actelor de cercetare la fața locului sau alte acte procedurale dispuse de instanţele judecătoreşti, în legătură cu fişa postului;

11.La solicitarea serviciilor publice asigură asistenţa juridică a acestora în scopul întocmirii unor proiecte de dispoziţii sau proiecte de hotărâri, precum şi în materie de contencios administrativ;

12.Administrează biblioteca juridică a primăriei, răspunde de conservarea şi  completarea acesteia şi asigură informarea personalului din aparatul de specialitate al Primarului asupra modificărilor, completărilor şi abrogărilor actelor normative folosite de compartimentele funcţionale ale primăriei în exercitarea atribuțiilor de serviciu ;

13.Comunică zilnic actele normative apărute în Monitorul Oficial către serviciile aflate sub autoritatea Consiliului local care nu au abonament;

14.Participă, când este solicitat, la şedinţele Consiliului Local cât şi la cele ale comisiilor de specialitate;

15.Asigură documentarea şi informarea consilierilor, acordând acestora  asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local;

16.Asistă, când este cazul, relațiile cu publicul și acordă consultanță juridică cetățenilor aflați în audiență;

17.Efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro Compartiment Juridic;

18.Efectuează operațiunile de descărcare – încărcare a documentelor în portalul instanțelor, conform protocolului de colaborare încheiat cu Curtea de Apel Galați;

19.Întocmeşte diferite situaţii, raportări, pe care le prezintă șefului de serviciu, Primarului sau Consiliului local, după caz;

20.Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

21.Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

22. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor, stipulate în documentele întocmite.

II) Elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora:

 1. Întocmeşte referate sau note de fundamentare care susţin necesitatea emiterii unor dispoziţii ale Primarului;

 2. Elaborează proiecte de dispoziţii ale Primarului ce intră în competența Serviciului Juridic;

 3. Întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea susţinerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local prin care se reglementează activităţi specifice serviciului sau sunt în sfera de activitate a Serviciului Juridic;

 4. Elaborează proiecte de hotărâri ce sunt de competenţa Serviciului Juridic;

 5. Verifică proiectele de dispoziţii întocmite de compartimentele/birourile/serviciile din aparatul de specialitate al Primarului, repartizate de către șeful de serviciu, din punct de vedere al legalităţii, a modului de întocmire, precum şi conţinutul acestora;

 6. Verifică proiectele de hotărâri întocmite de compartimentele/birourile/serviciile din aparatul de specialitate al Primarului, repartizate de către șeful de serviciu, din punct de vedere al legalităţii, a modului de întocmire, precum şi al conţinutului acestora – cu respectarea termenelor de predare a acestora către Compartimentul Relația cu Consiliul Local și Organizare Alegeri, prevăzute de legislația în vigoare privind transparența decizională în administrația publică;

 7. Proiectele de hotărâri verificate și corectate, sunt returnate compartimentelor/birourilor/serviciilor de specialitate pentru o nouă redactare în concordanță cu modificările solicitate;

 8. Proiectele de hotărâri redactate în formă finală, însoțite de expunerile de motive, rapoartele de specialitate, precum și toată documentația care a stat la baza elaborării acestora, vor fi înaintate Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Organizare Alegeri în termenele prevăzute de lege, în 2 exemplare;

 9. În condițiile în care proiectele de hotărâri și proiectele de dispoziții ale Primarului înaintate Compartimentului Juridic spre verificare nu sunt conforme cu prevederile legale, întocmește un raport de neavizare, numai pentru aspectele strict juridice.