• gestionează spaţiile cu destinaţie de locuinţă din patrimoniul public şi privat 
 • gestionează contractele de închiriere pentru apartamentele construite din fondul statului 
 • gestionează apartamentele rămase în fondul de stat 
 • gestionează casele naţionalizate 
 • întocmeşte contracte de închiriere 
 • verifică şi confirmă situaţiile de lucrări de întreţinere, reparaţii efectuate la fondul locativ 
 • înregistrarea si analizarea solicitărilor privind cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului din punct de vedere al admisibilității, legalității și oportunității 
 • întocmirea contractelor de vânzare cumpărare cu plata integrală și în rate 
 • evidențiază şi urmărește solicitările de locuințe privind completarea dosarului în vederea stabilirii ordinea de prioritate a categoriilor de persoane care solicită locuință în funcție de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 şi a Legii nr. 152/1998 
 • administrează blocurile de locuințe sociale şi ANL 
 • pune la dispoziţie compartimentului juridic actele necesare pentru acţionarea în instanță în vederea recuperării debitelor a rău platnicilor 
 • ține evidența contractelor la apartamentele sociale, a celor vândute cu plata în rate, a imobilelor în baza Legii nr. 10/2001, actualizează tariful lunar al chiriilor conform legislaţiei în vigoare 
 • ține evidenţa solicitărilor de locuințe pe tipurile acestora 
 • îndeplinește orice alte atribuţii rezultate din hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile Primarului 
 • asigură verificarea în teren, pentru contractele gestionate, având scop constatarea realizării şi respectării clauzelor contractule, întocmind în acest sens un proces verbal de constatare, anexă la contract 
 • identifică persoanele care ocupă abuziv locuinţele din fondul locativ de stat şi propune adoptarea măsurilor de evacuare 
 • asigură, pe domeniul de activitate, corespondenţa cu persoane fizice sau juridice, precum şi informări, referate, analize, studii, solicitate de către conducerea Primăriei sau Consiliul Local al Municipiului Adjud 
 • propune măsuri pentru repararea și menţinerea în stare de siguranţă în exploatare și funcţionalitate a clădirilor de locuit din patrimoniul Municipiului şi a instalaţiilor comune proprii clădirii 
 • eliberează adeverinţe de domiciliu sau privind achitarea locuinţelor cumpărate cu respectarea prevederilor legale 
 • urmăreşte comportarea în timp a clădirilor executate, în perioada de garanţie şi post garanţie, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, Normativul P 130- 1999