Comunicare

 • întocmește, implementează și monitorizează implementarea strategiei de comunicare internă și externă la nivelul instituției
 • gestionează permanent contactul instituției cu mass-media locale, județene și naționale privind promovarea și comunicarea activităților, programelor și deciziilor Primăriei Municipiului Adjud și ale Consiliului Local al Municipiului Adjud
 • prezintă conducerii analize și sinteze semestriale pe baza numărului și caracterului materialelor ale căror subiecte sunt Primăria Municipiului Adjud, Consiliul Local Adjud sau comunitatea adjudeană.
 • asigură producerea de comunicări de calitate, care se supun celor mai bune standarde și practici ale industriei comunicării, și le face publice prin intermediul mass-media, siteului oficial al Primăriei Municipiului Adjud sau pagina social media oficială a instituției 
 • informează în timp util și asigură accesul ziariștilor acreditați la activitățile și acțiunile de interes public organizate de către Primăria Municipiului Adjud și Consiliul Local al Municipiului Adjud;
 • informează comunitatea, prin intermediul canalelor de comunicare agreate, în mod regulat, asupra evenimentelor, activităților, programelor instituției precum și asupra altor evenimente, activități și programe ale instituțiilor județenea sau naționale care ar putea privi comunitatea
 • redactează răspunsuri/drepturi la replică la materiale apărute în mass-media și social media care vizează activitatea instituției și le transmite spre publicare organelor de presă sau le publică în social-media, după aprobarea prealabilă a acestora de către conducerea instituției;
 • asigură periodic, sau de fiecare dată când activitățile și programele Primăriei Municipiului Adjud și ale Consiliului Local al Municipiului Adjud prezintă interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă
 • acordă sprijin și consiliază în situațiile în care instituția sau instituțiile partenere organizează conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;
 • gestionează evaluarea riscurilor și planificarea comunicării de criză prin elaborarea unei proceduri de comunicare care să permită instituției coordonarea și controlul informațiilor difuzate către public
 • asigură desfășurarea campaniilor publice de promovare și comunicare a activităților, programelor și oricăror altor informații care ar putea interesa comunitatea 
 • acreditează, conform legislației și procedurilor în vigoare, jurnaliștii care transmit solicitări în vederea participării la activitățile și acțiunile de interes public organizate de către Primăria Municipiului Adjud și Consiliul Local al Municipiului Adjud
 • asigură elaborarea răspunsurilor la solicitări întrebări si puncte de vedere solicitate de mass-media și le transmite spre publicare după aprobarea conducerii instituției și menține evidența acestora; 
 • monitorizează zilnic presa în vederea evaluării imaginii instituției de către publicul larg
 • consiliază conducerea instituției asupra drepturilor pe care Primăria Municipiului Adjud le are în relațiile cu mass-media
 • consiliază personalul Primăriei Municipiului Adjud în vederea elaborării de comunicări externe și externe de calitate
 • asigură creșterea gradului de conștientizare, interes, participare și angajare a societății civile, a societăților locale, a asociațiilor, a organizațiilor și a liderilor de opinie ai comunității în programele și activitățile desfășurate de instituție
 • promovează imaginea municipiului Adjud 
 • asigură crearea materialor de prezentare a localității (prezentări, mape, broșuri, pliante, hărți, monografii, cărți de vizită, etc.) 
 • actualizează conținutul site-ului oficial al instituției și se îngrijește de îmbunătățirea/modernizarea structurii și funcțiunilor acestuia, asigurând cetățeanului un acces facil la toate informațiile necesare
 • înregistrează, prezintă conducerii instituției pentru repartizare și distribuie, fizic și electronic, compartimentelor Primăriei Municipiului Adjud corespondența electronică realizată prin intermediul adresei oficiale de e-mail a instituției.
 • afișează și organizează avizierul instituției
 • sprijină, la cerere, acțiunile de înfrățire a municipiului Adjud cu localități din țară și străinătate și acordă sprijin în menținerea relațiilor cu primăriile orașelor înfrățite și cu instituții și organizații din țară și străinătate
 • acordă sprijin, la cerere, în organizarea activitățile de protocol (cocteiluri, recepții, mese festive), de primire a invitaților/delegațiilor din țară și străinătate

Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

 • informează și consiliază conducerea Primăriei Municipiului Adjud și angajații acesteia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii și drept intern referitoare la protecția datelor
 • monitorizează respectarea Regulamentului European 679/2016 cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și a altor dispoziții de drept național și european cu referire la protecția datelor cu caracter personal de către personalul instituției, inclusiv alocarea responsabilităților și sensibilizarea și formarea personalului implicat în procesarea datelor cu caracter personal
 • furnizarea de consiliere, la cerere,  în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia
 • cooperarea cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  și raportarea către aceasta a oricărei breșe de securitate intervenită în prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției
 • asumarea rolului de punct de contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă în cu privire la orice chestiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal
 • ia măsuri concrete pentru implementarea unor măsuri organizatorice și tehnice care să răspundă cerințelor Regulamentului 679/2016 și a altor acte normative, de drept european și intern, cu referire la protecția datelor 
 • ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării