Transport public local

 • acordă informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 • primeşte, verifică şi întocmeşte documentaţiile în vederea obţinerii autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi şi autorizaţiilor pentru activitatea de dispecerat 
 • acordă punctajele stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare a autovehiculelor şi stabileşte punctajul total obţinut de fiecare autovehicul 
 • atribuie autorizaţiile taxi în cadrul procedurii de atribuire 
 • eliberează autorizaţiile de transport, autorizaţiile taxi, autorizaţiile pentru activitatea de dispecerat, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi caietele de sarcini 
 • ţine evidenţa autorizaţiilor taxi şi a altor copii conforme în Registrul special de atribuire 
 • primeşte, verifică şi soluţionează cererile privind modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiilor pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere 
 • exercită controlul permanent asupra modului cum sunt respectate prevederile contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport în regim de taxi, precum şi prevederile legislaţiei în domeniu în vigoare şi asigură consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizaţi, a dispeceratelor taxi şi a taximetriştilor 
 • organizează baza de date privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor, pentru persoanele care desfăşoară activităţi în executarea serviciilor de transport în regim de taxi 
 • eliberează, în condiţiile legii, cazierul de conduită profesională 

 

Autorizaţii de funcţionare

 • acordă informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor economice 
 • primeşte, verifică şi întocmeşte documentaţiile în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare 
 • întocmeşte notele de calcul a taxelor privind eliberarea de avize şi autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi economice 
 • eliberează, în condiţiile legii, avize pentru gestionarea deşeurilor reciclabile 
 • eliberează în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare pentru societăţile comerciale 
 • primeşte, verifică şi soluţionează cererile de modificare, completare, suspendare şi anulare a autorizaţiilor 
 • ţine evidenţa autorizaţiilor de funcţionare 

Înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării

 • primeşte, verifică şi întocmeşte documentaţiile privind înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării 
 • eliberează plăcuţele cu numerele de înmatriculare, certificatele de înregistrare şi certificatele de radiere pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării 
 • ţine evidenţa vehiculelor înregistrate şi radiate în Registrul de evidenţă 

 

Magazine „Economat”

 • asigură organizarea, funcţionarea şi monitorizarea magazinelor de tip „Economat” 
 • eliberează tichete „Economat” pentru categoriile de persoane stabilite prin lege 

 

Control comercial

 • participă la acţiuni de control comercial care sunt în competenţa compartimentului, în condiţiile legii 
 • constată faptele care constituie contravenţii şi stabileşte sancţiunile pentru nerespectarea regulilor de comerţ, în condiţiile legii 
 • colaborează cu alte organisme de control ale statului: poliţie, gardă financiară, ARR, etc.