• asigură elaborarea de proiecte de buget şi a anexelor la buget conform dispozițiilor legale cu toate fundamentările necesare, precum şi a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local care vizează activitatea bugetară,, financiar-contabilă;
 • întocmeşte proiectele de dispoziţii cu fundamentările necesare care vizează activitatea bugetară, financiar-contabilă;
 • întocmeşte cererile de deschidere de conturi către instituţiile bancare;
 • întocmeşte cererile de deschidere, retragere de credite bugetare atât pentru activitatea proprie a autorităţilor publice locale cât şi a instituţiilor subordonate pe care le înaintează trezoreriei statului
 • întocmeşte dispoziţiile bugetare privind repartizarea, retragerea de credite bugetare;
 • organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea impozitelor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei ,contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente patrimoniale;
 • urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului ,intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
 • răspunde de stabilirea corectă a documentelor contabile care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul instituţiei;
 • verifică şi transmite situaţia de raportare anuală la Consiliul Concurenţei;
 • întocmeşte documentaţiile privind contractarea de împrumuturi pentru autoritatea publică locală;
 • ţine evidenţa finanţărilor rambursabile contractate de autoritatea publică şi a rapoartelor lunare sau la perioadă către instituţiile abilitate, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generala a Finanţelor Publice Vrancea, Instituţia Prefectului, etc.;
 • conduce registrul datoriei publice locale;
 • întocmeşte lunar notele contabile privind mişcările conturilor de disponibilităţi în afara bugetului local şi a mişcărilor veniturilor bugetului local;
 • urmăreşte constituirea garanţiilor materiale pentru persoanele care gestionează valori materiale şi băneşti, ţine evidenţa garanţiilor materiale ale gestionarilor instituţiei publice, întocmeşte notele contabile privind garanţiile material;
 • ţine evidenţa terţilor-clienţi şi întocmeşte notele contabile lunare aferente operaţiunilor;
 • ţine evidenţa fondurilor speciale, respectiv a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă pe fiecare sursă de venit, întocmeşte Cereri de plată ,cereri de rambursare aferente cererilor de plată, respectiv cereri de rambursare intermediare sau finale, urmăreşte încasarea sumelor solicitate la rambursare;
 • organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale , a mijloacelor fixe, a decontărilor cu creditorii şi debitorii, exercită controlul periodic asupra organizării evenimentelor gestionare în vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii sau aprovizionării peste nevoile reale ale autorităţii publice;
 • efectuează analiza bugetară, financiar contabilă pe bază de bilanţ şi conturi de execuţie;
 • verifică lunar balanţa de verificare, analizând corectitudinea soldurilor prin comparare cu extrasele de cont, registrul de casa şi cu evidenţa analitică a materialelor, obiectelor de inventar, a activelor fixe corporale şi necorporale;
 • verifică bilanţul contabil propriu al autorităţii publice locale, cât şi bilanţul contabil general al autorităţii publice locale împreună cu toate anexele la bilanţ şi îl depune la DGFP;
 • organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun CFP, precum şi persoanele care exercită acest control;
 • participă la procedurile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică (bunuri , servicii şi execuţia lucrărilor);
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor publice locale;
 • întocmeşte lunar notele contabile privind mişcările valorilor materiale;
 • întocmeşte execuţia bugetului local pe capitole;
 • efectuează controlul salariilor;
 • întocmeşte lunar balanţa de verificare, analizând corectitudinea soldurilor prin comparare cu extrasele de cont, registrul de casă şi cu evidenţa analitică a materialelor, obiectelor de inventar, a activelor fixe corporale şi necorporale;
 • la termenele stabilite pentru depunerea situaţiilor financiare de raportare trimestrială şi anuală întocmeşte bilanţul contabil propriu al autorităţii publice locale, cât şi bilanţul contabil general împreună cu toate anexele la bilanţ;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul local;
 • ține evidenţa sintetică şi analitică a carburanţilor şi întocmeşte balanţa analitică şi sintetică a acestora;
 • întocmeşte evidenţa sintetică şi analitică a obiectelor de inventar inclusiv balanţele analitice şi sintetice a acestora;
 • înregistrează zilnic în contabilitate facturile emise de furnizori, întocmeşte şi editează balanţele furnizorilor pe capitole de cheltuieli;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă analitică şi sintetică a materialelor pe gestiuni, întocmeşte lunar notele contabile privind mişcările valorilor materiale şi întocmeşte balanţe analitice ale materialelor în vederea stabilirii rulajelor lunare şi a soldurilor;
 • întocmeşte balanţa analitică de verificare a activelor fixe corporale şi necorporale;
 • întocmeşte documentele financiar-contabile pentru operaţiunile de plăţi, organizează şi ţine evidenţa imprimatelor cu regim special. 

CASIERIA

 • efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi;
 • evidenţiază încasările şi plăţile în numerar prin registrul de casă, care se întocmeşte pe baza documentelor justificative;
 • predă compartimentului buget financiar-contabil în aceiaşi zi sau cel târziu a doua zi exemplarul din registrul de casă împreună cu documentele justificative;
 • depune la bancă prin foaie de vărsământ sumele intrate în casierie pentru care s-au emis chitanţe;
 • ridică sume în numerar de la trezoreria Adjud pe baza carnetului de CEC, întocmit de compartimentul financiar-contabil.