• întocmește documentația necesară privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat și private a municipiului Adjud, conform prevederilor legale
 • asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii Educației Naționale și a altor acte normative privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și ai Primarului în Consiliile de Administrație și în Comisiile de evaluare a calității ale unităților de învățământ din municipiul Adjud
 • întocmește documentația privind aprobarea acordării burselor școlare și premierea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare;
 • întocmește documentația privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului auxiliardin învățământul preuniversitar de stat 
 • stabilește și menține relații de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean privind punerea în executare a actelor normative privind unitățile școlare de pe raza municipiului Adjud 
 • asigură evidența contractelor de management administrativ-financiar încheiate cu unitățile școlare 
 • asigură evidența contractelor de management și actelor adiționale la contractul de management privind Biblioteca municipiului Adjud 
 • asigură evidența contractelor de management și actelor adiționale la contractul de management privind Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud 
 • întocmește și actualizează programul anual al activităților culturale și educative ce urmează a fi realizate de Primăria Adjud în anul în curs, cu stabilirea alocațiilor bugetare estimative 
 • colaborează cu instituțiile de cultură locale (biblioteca, casa de cultură) privind programele și strategiile culturale propuse de acestea;
 • supraveghează și monitorizează acțiunile din domeniul cultural 
 • asigură evidența cultelor religioase de pe raza municipiului Adjud 
 • promovează măsuri de sprijinire a activității cultelor religioase în municipiu, referitoare la buna funcționare a cultelor religioase și organizațiilor din municipiu 
 • primește și analizează solicitările privind colaborarea administrației publice locale cu organizații ale societății civile pentru realizarea unor programe, proiecte și activități comune privind educația, cultura, sănătatea 
 • promovează proiecte de hotărâri ale consiliului local vizând asocierea cu ONG-uri sau instituții pentru realizarea de obiective/proiecte de interes pentru municipiu 
 • asigură luarea în evidență de către autoritatea locală a asociației/fundației interesate, conform solicitărilor acestora 
 • asigură derularea acordurilor de parteneriat în limitele de competență ale compartimentului (participare la activitățile stabilite, întocmire note fundamentare, diseminare informații, menținerea corespondenței cu partenerul, etc.) 
 • asigură aplicarea prevederilor Legii 44/1994 privind veteranii de război precum si unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război conform competențelor autorității locale, la solicitarea acestora 
 • ține evidența luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 din municipiul Adjud și centralizează drepturile dobândite conform Legii 341/2004 din partea autorității locale 
 • întocmește cereri de finanțare (sponsorizare) către entitățile economice pentru susținerea unor proiecte de dezvoltare locală la solicitarea conducerii instituției 
 • trimite finanțatorului documente justificative pentru suma alocată 
 • participă în limitele competenţelor, împreună cu alte servicii ale Consiliului Local Adjud la organizarea unor manifestări locale legate de Ziua Europei, Ziua Copilului, Zilele municipiului Adjud, Ziua Persoanelor cu Handicap, Ziua Persoanelor Vârstnice, etc. 
 • asigură legătura operațională cu Asociația Municipiilor din România 
 • asigură întocmirea documentației necesare acordării titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Adjud” 
 • îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari, la solicitarea acestora în vederea înfiinţării şi înregistrării conform prevederilor legislaţiei în vigoare 
 • îndrumă si sprijină asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
 • îndrumă si sprijină asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune 
 • asistă în limita timpului alocat/aprobat, la şedinţele adunărilor generale ale proprietarilor, la solicitarea scrisă, ori a comitetului de iniţiativă, în vederea îndrumării acestora pentru respectarea legislaţiei referitoare la organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
 • întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora 
 • asigură medierea conflictelor care apar între proprietari și asociații privind administrarea și gestionarea proprietății comune;
 • verifică asociațiile de proprietari conform prevederilor legale 
 • editează Atestatul de administrator de condominii, asigură înregistrarea și distribuirea acestuia 
 • face propuneri pentru suspendarea sau retragerea acestora Atestatul de administrator de condominii 
 • actualizează baza de date cu administratorii care au calitatea de administrator de condominii de pe raza municipiului Adjud 
 • asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite 
 • asigură arhivarea documentelor aferente compartimentului