• participă la activitatea de întocmire și actualizare a nomenclatorului arhivistic 
 • asigură verificarea şi relaţionarea cu Arhivele Naţionale în vederea avizării nomenclatorului arhivistic 
 • urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor de către serviciile/birourile compartimentele din aparatul de specialitate al primarului 
 • verifică şi preia pe bază de proces-verbal şi inventar dosarele constituite 
 • la preluarea unităților arhivistice create, verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța dintre conținutul acestora și datele înscrise în inventar; în cazul constatării unor neconcordanțe, se aduc la cunoștința compartimentelor creatoare în scopul efectuării măsurilor corective necesare;
 • întocmeşte inventare pentru fondul arhivistic existent 
 • întreţine  un registru tip intrare-ieşire din arhivă a documentelor 
 • asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor din depozitul de arhivă pe baza registrelor de intrare – ieşire şi verifică integritatea documentelor restituite;
 • pune la dispoziție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare 
 • la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate 
 • întocmeşte inventarul documentelor ce urmează a fi analizate şi selecţionate de către comisia de selecţionare pentru documentele a căror termen de păstrare este depăşit 
 • administrează arhiva Primăriei şi organizează selecţionarea dosarelor anual în vederea scoaterii din uz sau predării la arhivele centrale, conform cu instrucţiunile Arhivelor Statului 
 • colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului pentru predarea la termen a documentelor din depozitul arhivistic de stat 
 • asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor şi extraselor, în condiţiile legii, la solicitările cetăţenilor sau instituţiilor, asigurând taxarea conform reglementărilor în vigoare 
 • nu se eliberează copii după documentele secrete; Răspunde de evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor cu caracter secret 
 • verifică evidențele, inventarierea, selecționarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă în condițiile Legii 16/1996 
 • menţine ordinea şi curățenia, asigură condiţii necesare păstrării arhivei pentru a nu se degrada 
 • întocmeşte diferite situaţii la solicitarea unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale 
 • solicită conducerii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace PSI, etc.) 
 • informează conducerea și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei 
 • efectuează operațiunile de intrare-ieșire pe portal.regista.ro 
 • responsabilităţi SCIM conform OSGG nr. 600/2018 
 • responsabilităţi ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 
 • respectă normele de securitate în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora
 • asigură arhivarea documentelor create