• inventarierea şi evidența bunurilor proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • administrarea, gestionarea şi exploatarea eficientă a domeniului public şi privat şi a bunurilor specifice infrastructurii edilitar-urbane;
 • elaborarea politicilor şi strategiilor cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
 • elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor;
 • elaborarea normelor şi regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale;
 • amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii;
 • deratizarea şi dezinsecția instituţiilor publice, precum și parcurilor și locurilor de joacă pentru copii;
 • construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţei agroalimentare, a oborului;
 • organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
 • instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;
 • îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheții;
 • amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;
 • organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;
 • înfiinţarea, organizarea exploatarea sălilor și a terenurilor de sport;
 • înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice.

 

Cadastru

 • participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al Municipiului si asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • creează și întreține baza de date privind cadastrul imobiliar ;
 • stochează bazele de date cu terenurile din cadastrul imobiliar edilitar și de constituire a băncilor de date urbane;
 • propune întocmirea documentațiilor cadastrale;
 • centralizează și gestionează documentația cadastrală;
 • gestionează baza de date ce cuprinde evidența proprietății imobiliare pe raza administrativă a Municipiului Adjud conform registrului cadastral al parcelelor, al proprietarilor, al corpurilor de proprietate ;
 • asigură existența la nivelul Primăriei a întregii documentații – planuri cadastrale la diferite scări, registrele cadastrale privind situația proprietăților imobiliare după registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor, evidența terenurilor pe categorii de folosință, precum și planul cadastral al Municipiului;
 • constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Adjud;
 • identifică amplasamentele imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate de proprietar și identificarea proprietarilor pe baza actelor de proprietate și a înscrisurilor din Cartea funciară;
 • ia în evidență Dispozițiile Primarului privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza Municipiului Adjud;
 • participă la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată;
 • creează baza de date pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor;
 • analizează documentațiile de alipire, dezlipire, modificarea limitei de proprietate, reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase comasare redistribuire, a documentațiilor de intabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierile din Cartea Funciară.

 

Monitorizare utilități publice

 • în domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice:
 • curățarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;
 • funcţionarea serviciului de ecarisaj;
 • combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane;
 • organizarea şi coordonarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, precum şi a altor spaţii publice;
 • administrarea cimitirelor;
 • corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice;.
 • în domeniul administrării drumurilor şi străzilor:
 • executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanta cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;
 • verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
 • creşterea eficientei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performanţe;
 • organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricțiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranță pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor;
 • evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinata de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
 • elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, a studiilor de trafic, în concordanta cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectiva a localităţilor;
 • organizarea circulaţiei rutiere în localităţi şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare;
 • realizarea şi întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;
 • perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutiera şi de dirijare a circulaţiei;
 • amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afișaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie.

 

În sectorul administrării domeniului public şi privat:

 • dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanta cu necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;
 • amenajarea, întreţinerea şi înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii;
 • administrarea, închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;
 • administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor şi a bazarelor;
 • administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de gimnastica;
 • administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi a panourilor de afișaj şi reclama;
 • conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent;
 • producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;

 

Administrarea domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează parte si prin intermediul unor prestatori specializaţi, denumiţi în continuare operatori, atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii,care sunt monitorizați şi controlați de autoritățile locale prin intermediul Serviciului de administrarea domeniului public si privat, cadastru si monitorizarea utilitarilor publice al Primăriei Municipiului Adjud, astfel:

Alimentarea cu apa și canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, este asigurat de către Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, în baza contractului de concesiune nr.90/2008, cu drepturile și îndatoririle fiecărei părți implicate în contract;

Colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor municipale, activitate asigurată de către societatea Utilități Publice Municipale Adjud SRL în baza contractului de prestării servicii nr.67/29.09.2012 cu drepturile și îndatoririle fiecărei părți implicate în contract. Activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat efectuate de către cele două societăți au fost organizate şi se desfăşoară în baza unor caiete de sarcini şi a unor regulamente de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanță ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Serviciul de administrare a domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Adjud monitorizează şi realizează controlul sistematic ale activităţii celor doi operatori şi promovează măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceştia nu respectă nivelurile de servicii şi indicatorii de performanță asumați;

 • informează periodic şi consultă utilizatori cu privire la stabilirea politicilor şi a strategiilor locale de organizare, gestionare şi dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi asupra necesităţii de instituire a unor taxe locale;
 • realizează medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari şi operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre părţi;
 • verifică periodic nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate şi aplicarea penalităților prevăzute în contracte.