• elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 • punerea în corespondență cu sistemul de grupare si codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice, a produselor, serviciilor si lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achizitie publică;
 • stabilește modalitatea de realizare a achizițiilor, respectiv prin achiziție directă sau prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire;
 • elaborează și după caz actualizează strategia anuală de achiziție publică;
 • elaborează documentaţia de atribuire (Fişa de date a achiziţiei şi Formularele anexate) sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislației în vigoare, elaborează și transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către SEAP, după caz Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • întocmește Documentul Unic de Achiziție European, aferent fiecărei proceduri în parte;
 • semnarea electronică a fișierelor care constituie documentele procedurii de achiziție inclusiv transmiterea și postarea acestora în SEAP ;
 • administrează contul de utilizator și notificările trimise/primite din/în cont;
 • verifică publicarea anunţurilor de participare în TED – suplimentul JOUE şi păstrează dovada publicării acestora;
 • stabileşte componenţa comisiilor de evaluare şi participă ca membri ai acestora pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 • elaborează strategia de contractare aferentă fiecărei proceduri în parte, cu aprobarea conducătorului instituţiei;
 • efectuează consultarea pieței online (SEAP) privind furnizorii acceptaţi de produse, servicii şi lucrări, în cazul unei achiziţii directe;
 • întocmește declarația privind persoanele cu funcție de decizie aferentă fiecărei proceduri de atribuire;
 • analizează și rectifică documentația de atribuire pe baza observațiilor făcute de ANAP și retransmite documentația în SEAP;
 • asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • stabileşte calendarul de aplicare a procedurii, urmăreşte procesul de aplicare a procedurii până la încheierea contractului de achiziţie publică.
 • asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a rapoartelor procedurale, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 • pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi documentaţia de atribuire prin intermediul SEAP;
 • primeşte şi răspunde la solicitările de clarificări ale ofertanţilor referitoare la documentația de atribuire, în termenele legale;
 • colaborează cu serviciile/birourilor/ compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire;
 • întocmirea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate în vederea semnării de către membrii comisiilor de evaluare. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale la desfășurarea procedurilor privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;
 • participă la ședința de deschidere(vizualizare) oferte, întocmirea si transmiterea procesului verbal de deschidere (vizualizare) a ofertelor către operatorii economici, participanți la procedură prin postarea în SEAP;
 • participarea la ședințele comisiei de evaluare a ofertelor, întocmirea și semnarea proceselor verbale de analiză a DUAE, propunerii tehnice, propunerii financiare, a documentelor de calificare, de către membrii comisiei de evaluare;
 • concepe şi transmite prin mijloacele necesare şi în termenele prevăzute de legislaţie solicitările de clarificări pentru ofertele depuse, evaluează complet respectând fazele evaluării prevăzute de lege, stabilind aplicarea corectă a criteriului de atribuire ales;
 • completează și actualizează Formularul de Integritate al ANI pentru fiecare procedură de achiziție inițiată în parte;
 • întreprinde toate acțiunile necesare evitării conflictului de interese, pe latură procedurală în materie de achiziții;
 • întocmirea Raportului procedurii, asigurarea semnării acestuia de către presedintele și membrii comisiei de evaluare ;
 • înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul procedurii;
 • întocmirea si transmiterea adreselor de comunicare rezultat în urma procedurii către ofertanţi, conform termenelor legale, inclusiv stabilirea datei pentru semnarea contractului de achiziţie publică.
 • negociază clauzele legale contractuale, obligatorii si specifice pentru toate tipurile de contracte.
 • asigură protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi /sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi păstrarea confidenţialităţii în limitele prevăzute de lege la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
 • avizează legalitatea contractelor de achiziții publice pentru fiecare procedură în parte, inclusiv pentru achizițiile directe;
 • întocmeşte punctul de vedere al autorităţii contractante către CNSC în cazul depunerii unei contestaţii şi transmite către acesta toate documentele solicitate în vederea soluţionării ei, inclusiv dispune punerea în aplicare cu titlu executoriu a deciziei Consiliului;
 • suspendarea procedurii în urma depunerii unei contestații de către operatorii economici, conform termenelor legale;
 • întocmeşte întâmpinările pentru instanța de judecată și efectuează toate demersurile legale pentru soluționarea plângerii;
 • întocmește referate pentru eliberarea garanţiei de participare la termenele stabilite prin lege.
 • asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, asistenţă tehnică instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 • participă la iniţierea şi întocmirea dispoziţiilor Primarului pentru reglementarea activităţilor date în competenţa compartimentului.
 • asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 • în funcţie de categoria profesională în care se înscrie postul, desfăşoară activităţi din cadrul departamentului care privesc aplicarea şi executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborarea de  reglementări, luarea deciziilor sau alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate;
 • întocmirea rapoartelor/situațiilor referitoare la achizițiile publice care s-au derulat în cadrul compartimentului de achiziții publice, anual sau de către ori este necesar;
 • are obligaţia să cunoască şi să aplice normele generale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională;
 • respectă politica în domeniul calităţii şi mediului a organizaţiei în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001: 2015.