Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală/adresă poștală, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere_nomenclator
  • act de identitate al solicitantului, în copie
  • act de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză, etc.)
  • dovada plății taxei pentru emiterea adeverinței, în valoare de 15lei