Deoarece Certificatele de Urbanism aferente construcțiilor edificate pe raza municipiului Adjud nu mai sunt eliberate de către Primăria Municipiului Adjud,  solicitantul va depune la registratura Consiliului Județean Vrancea din Focșani, bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, o documentaţie în dublu exemplar, în două dosare cu şină (de preferat cartonate), ce va cuprinde următoarele documente:

a) Cerere-pentru-emiterea-certificatului-de-urbanism-F1:

  • elemente de identificare solicitant (nume, adresă, CNP)
  • elemente de identificare imobil (construcţie sau teren) pentru care se solicită certificat (localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară)

b) planuri cadastrale / topografice, împreună cu inventarul de coordonate (întocmit şi semnat de de topograf autorizat), cu evidenţierea imobiliară în cauză astfel :

  • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară se va depune un plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000 , după caz , eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară – în original
  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară se va depune un extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate , la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – în original

c)  extras de carte funciară

d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit hotărârii de consiliu local

e) memoriu tehnic – se va prezenta, pe scurt, situaţia juridică (tipul proprietăţii, nr. proprietari), date privind imobilul în cauză (suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent) şi propuneri (care este scopul emiterii certificatului de urbanism – prezentat detaliat, POT propus şi CUT propus, calculate conform Legii nr.350/2001 actualizată), (dacă este cazul).

f) plan de situaţie – propunere (pentru construcţii existente: extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, pentru construcţii noi propuse, etc., în relaţie cu vecinătatea stânga-dreapta parcelei aflate în studiu

g) pentru comasări/dezlipiri parcele:

  • planuri cu situaţia actuală vizată O.C.P.I.
  • planuri cu propunerea după comasare/dezlipire întocmită de topograf

h) fotografii faţade situaţie existentă – pentru construiri balcoane, închidere balcoane/logii, amplasare firme, reclame, etc.

 

Notă privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”

1) Numele şi prenumele solicitantului:

– persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Domiciliul/sediul firmei :

Pentru persoană fizică  se completează cu date privind domiciliul acesteia.

Pentru persoană juridică  se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Alte elemente de identificare :

În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:

– localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau

– elemente de reper, general cunoscute ; sau

– numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol ; sau

– plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.

4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

5) La rubrica „Semnătura”  se va înscrie şi în clar numele solicitantului persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.