Pentru transcrierea unui certificat de căsătorie emis de către un alt stat, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • certificatul de căsătorie emis de către autoritățile străine, în original
  • copie xerox a  certificatului de căsătorie străin
  • traducere în limba română, legalizată, a certificatului de căsătorie străin
  • copii ale certificatelor de naștere ale soților
  • copii ale actelor de identitate ale soților
  • declarațiile, în original, ale soților, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie nu se menționează acest lucru
  • declarațiile, oîn original, ale soților din care să rezulte care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei
  • procură specială de împuternicire, dacă cererea de eliberare se face prin intermediul unei persoane împuternicite
  • actul de identitate a împuternicitului (dacă este cazul).

Notă

Dacă certificatul de căsătorie este emis de către un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, actul trebuie să aibă aplicată apostila convenției.

Dacă certificatul de căsătorie este emis de către un stat care nu este membru al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizat.

Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică, documentul în cauză este scutit de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile și legalizările se fac la un notar din România.

Extrasul de căsătorie multilingv – Formularul B – nu se supralegalizează și nu se traduce.

Cererea de transcriere se depune la primăria localității de domiciliu a soțului care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.