• organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare; conducerea activităţilor cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului anual de pregătire şi intervenţie al serviciului 
 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului Adjud 
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă 
 • prevenirea, informarea şi instruirea personalului privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă  
 • îndeplinirea atribuţiilor pe linia instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul primăriei 
 • coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi masurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă 
 • informarea populaţiei asupra pericolelor potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe si gospodarii şi modul de comportare în caz de incendiu şi în alte situaţii de urgenţă 
 • informarea populaţiei asupra prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie civilă 
 • prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă prin executarea controalelor la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea Consiliului Local şi la gospodăriile, locuinţele populaţiei, asociaţiile de proprietari, precum si cu ocazia adunărilor publice 
 • prezintă propuneri cu privire la clasificarea agenţilor economici, pe baza criteriilor stabilite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 • asigurarea conlucrării şi cooperării cu agenţii economici surse potenţiale de risc, cu instituţiile care au stabilite funcţii de sprijin în situaţii de urgenţă 
 • desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi îndrumare în domeniul situaţiilor de urgenţă, urmărirea respectării termenelor de intrare în legalitate şi realizarea măsurilor dispuse în vederea apărării împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă 
 • constatarea faptelor care constituie contravenţii, înlăturarea deficienţelor constatate, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea regulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie civilă 
 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementari privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 
 • organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu 
 • înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă 
 • organizarea şi asigurarea evacuării populaţiei, angajaţilor, colectivităţilor de animale şi a unor bunuri materiale în situaţii speciale, în conformitate cu prevederile planurilor întocmite în acest scop şi în raport cu situaţia creată 
 • identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea probabilităţii de apariţie a lor şi a consecinţelor pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale 
 • organizarea pregătirii pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate 
 • întocmirea şi actualizarea permanent a planurilor de specialitate 
 • întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea susţinerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local prin care se reglementează activităţi specifice serviciului;
 • elaborează proiecte de hotărâri care reglementează activităţi ce sunt specifice serviciului 
 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 • prezintă în cadrul Consiliului Local informări cu privire la realizarea măsurilor pe linie de situaţii de urgenţă, a pregătirii şi alte probleme specifice 
 • prezintă Consiliului Local, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului 
 • menţine în stare de operativitate/întreţinere a adăposturile de protecţie civilă, de evidenţă şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora 
 • asigură stabilirea şi integrarea măsurilor din domeniul situaţiilor de urgenţă în planurile şi programele de dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel local şi urmăreşte realizarea acestora 
 • organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate 
 • limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate 
 • organizarea la nivel de municipiu, a exerciţiilor, aplicaţiilor şi activităţilor de pregătire privind protecţia civilă 
 • asigurarea logisticii în situaţii de urgenţă sau de conflict armat 
 • întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate 
 • îndrumarea, controlul şi coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
 • întocmirea planurilor de cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 • întocmirea planurilor de cooperare ale S.V.S.U. Adjud, cu serviciile voluntare ale localităților limitrofe, pentru cooperarea în cazul unei situații de urgență 
 • gestionarea bazei de date si documentelor aparţinând Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al municipiului Adjud, Centrului operativ pentru situaţii de urgenta al municipiului Adjud şi îndeplinirea atribuţiilor specifice Secretariatului tehnic al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
 • realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenţă 
 • reinventarierea fondului de adăpostire al municipiului şi luarea în evidenţă a spaţiilor posibil a fi amenajate ca adăposturi 
 • exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local la operatorii economici subordonaţi 
 • coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă 
 • stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate 
 • asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate 
 • gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilă 
 • întreţinerea, exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de transmisiuni şi alarmare, în scopul înştiinţării şi alarmării populaţiei municipiului;
 • execută serviciului de permanenţă, în cazul instituirii cel puţin a codului galben 
 • colaborează cu Centrul militar zonal Vrancea precum şi cu Direcţia de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare, în vederea întocmirii situaţiilor specifice 
 • gestionarea bazei de date si documentelor aparţinând Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al municipiului Adjud, Centrului operativ pentru situaţii de urgenta al municipiului Adjud şi îndeplinirea atribuţiilor specifice secretariatului tehnic al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
 • gestionarea bazei de date privind evidenţa personalului cu obligaţii militare şi mobilizarea la locul de muncă, prezentând la centrul Militar Zonal Vrancea, situaţii cu modificările apărute 
 • îndeplineşte atribuţiile administraţiei publice locale stabilite prin actele normative în vigoare pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, apărării naţionale, evidenţei militare şi mobilizării la locul de muncă, constituind structura specifică din aparatul propriu al Consiliului Local prevăzută de Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi teritoriului pentru apărare (Legea 481/2004, art. 21) 
 • răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu 
 • participarea la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă 
 • face propuneri privind proiectul de buget pe linie de situaţii de urgenţă şi urmărește execuţia acestuia 
 • asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare construirii, amenajării, modernizării şi întreţinerii punctelor de comandă, adăposturilor, sistemului de înştiinţare şi alarmare, a mijloacelor de protecţie şi de intervenţie, procesului de pregătire, precum şi a celorlalte măsuri de pentru situaţii de urgenţă 
 • controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase 
 • participarea la acţiuni de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată 
 • ca agent de inundaţii, la nivelul unităţii administrativ teritoriale are următoarele atribuţii 
 • pregătirea populaţiei cu privire la modul de comportare în caz de inundaţii 
 • cunoaşterea locală a hazardului şi a riscului la inundaţii 
 • cunoaşterea planului de apărare şi a celui de evacuare 
 • va furniza sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel de localitate