Emitere certificate de urbanism:

 • primirea documentelor 
 • verificarea documentelor primite 
 • încadrarea terenului în regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic 
 • stabilirea avizelor şi acordurilor necesare 
 • formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului ca fiind obligatorii pentru proiectarea investiției 
 • stabilirea taxelor 
 • emiterea C.U. 
 • avizarea documentelor care însoţesc C.U. 
 • înregistrarea C.U. în Registrul Special de Urbanism 
 • eliberarea certificatului de urbanism către beneficiar 
 • prelungirea termenului de valabilitate a C.U. 
 • stabilirea taxei necesare prelungirii C.U. 
 • verificarea bazei de date proprii cu datele de pe C.U. 
 • arhivarea C.U.

 

Emiterea autorizaţiei de construire/desființare:

 • primirea documentelor 
 • verificarea documentelor primite 
 • emiterea A.C. /A.D. 
 • verificarea avizării documentelor care însoţesc A.C. /A.D. 
 • stabilirea taxelor 
 • înregistrarea A.C./A.D. în Registrul Special de Urbanism 
 • eliberarea A.C./A.D. către beneficiar şi informarea acestuia cu privire la obligaţiile care decurg în urma emiterii autorizaţiei 
 • prelungirea termenului de valabilitate a A.C./A.D. 
 • stabilirea taxei necesare prelungirii A.C./A.D. 
 • verificarea bazei de date proprii cu datele de pe A.C./A.D. 
 • arhivarea A.C./A.D.

 

Urmăreşte şi colaborează la elaborarea P.U.G. al Municipiului şi P.U.Z./P.U.D ţinând cont de condiţiile de dezvoltare economico –sociale ale localităţii:

 • prezintă şi susţine alături de proiectant la organele de vizare P.U.G./P.U.Z./P.U.D 
 • asigură informarea, consultarea publică a cetăţenilor asupra procesului de desfăşurare a P.U.G./P.U.Z./P.U.D 
 • identificarea părţilor interesate (persoane fizice/juridice, societăţi comerciale, instituţii publice), care pot fi afectate de prevederile propuse prin P.U.G./P.U.Z./P.U.D 
 • gestionarea activităţilor de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei până la aprobare 
 • întocmirea referatelor de specialitate şi participarea la şedinţele Consiliului Local care au drept scop propuneri pentru dezvoltarea economică-socială şi urbanistică a Municipiului Adjud 
 • punerea la dispoziția comisiilor de specialitate în vederea elaborării de proiecte hotărâri ale Consiliului Local de materiale concludente 
 • verificarea în teren a situațiilor reale, consultarea cu specialiști în domeniu 
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției în vederea întocmirii unor referate care să dețină elemente și informații corecte 

 

Urmărește disciplina în realizarea lucrărilor de construcții autorizate:

 • verificarea în teren a respectării normelor privind AC/AD 
 • verifică respectarea disciplinei în construcții 
 • verifică și ia măsuri care se impun privind amplasarea construcțiilor provizorii de pe domeniul public 
 • întocmirea de somații și procese verbale de contravenție persoanelor fizice și juridice, care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcții 
 • urmărire a realizării lucrărilor de construcții autorizate, verificare în teren a declarației de începere a lucrării, asigură reprezentare la recepția finală a lucrării 
 • întocmirea proceselor verbale de recepție la finalizarea lucrărilor pentru lucrări de construcții locuințe, împrejmuiri și anexe 
 • stabilește taxa de regularizare la finalizarea lucrărilor de construire 
 • participă la recepțiile investițiilor publice, a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări 
 • răspunde de soluționarea petițiilor adresate de către ministere, organe centrale superioare etc., compartimentului în termenele și condițiile stabilite de lege 
 • întocmește referate, răspunde de soluționarea petițiilor adresate de către cetățeni (reclamații sesizări) compartimentului, în termenele și condițiile stabilite de lege 
 • întocmește situații solicitate de către Direcția Județeană de Statistica, Consiliul Județean, Inspectoratul Teritorial în Construcții 
 • întocmește și eliberează la solicitare documente arhivistice cu respectarea prevederilor legale 
 • întocmește și eliberează la solicitare adeverințe care au ca scop informarea asupra unor clădiri, terenuri etc.
 • Asigură evidența, păstrarea, conservarea și arhivarea documentelor din activitatea proprie 
 • întocmește proiectele, la solicitarea cetățenilor, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local 
 • Emite acordurile de principiu necesare lucrărilor realizate de Consiliul Județean