Pentru eliberarea avizului de amenajare a teritoriului – P.U.Z.((elaborat conform Metodologiei de elaborare și conținutul cadru – Indicativ GM 010 – 2000, emis de către M.L.P.A.T.), solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

 1. Piese scrise:
 • cerere aviz amenajare teritoriu P.U.Z.
 • extrase CF actuale pentru imobilele cuprinse în P.U.Z.
 • memoriu de prezentare
 • studii de fundamentare
 • regulamentul local de urbanism
 • popularizarea anunțului privind intenția studierii zonei prin P.U.Z. într-unul dintre ziarele locale

2. Piese desenate:

 • plan de amplasare a zonei studiate, în teritoriu (sc. 1:10.000) vizat de către O.C.P.I. (în original)
 • plan de încadrare a zonei studiate în P.U.G. (sc. 1:10.000)
 • plan cu situația existentă pe suport topografic actual (sc. 1:5.000, 1:2.000)
 • plan cu proprietatea asupra terenurilor și circulația terenurilor
 • plan reglementări pe suport topografic actual (sc. 1:5.000, 1:2.000)
 • plan reglementări echipare edilitară

Ce este P.U.Z.-ul?

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localității din care face parte. Prin P.U.Z se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (P.U.Z-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcție de fondurile disponibile).