Pentru eliberarea avizului de amenajare a teritoriului – P.U.D.((elaborat conform Metodologiei de elaborare și conținutul cadru – Indicativ GM 009 – 2000, emis de către M.L.P.A.T.), solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

 1. Piese scrise:
 • cerere aviz amenajare teritoriu P.U.D.
 • extrase de Carte Funciară actuale pentru imobilele studiate în P.U.D.
 • memoriu justificativ
 • studiu geotehnic
 • popularizarea anunțului privind intenția întocmirii P.U.D. pentru informarea și consultarea populației
 • acord proprietarilor ale căror proprietăți intră în studiul P.U.D., exprimat în formă autentică

2. Piese desenate

 • plan de încadrare în teritoriu (sc. 1:10.000), vizat de către O.C.P.I., în original
 • plan de încadrare P.U.D. în P.U.Z (dacă este cazul)
 • plan cu situația existentă pe suport topografic actual (sc. 1:1.000, 1:500)
 • plan cu proprietatea asupra terenurilor și cu circulația terenurilor
 • plan reglementări pe suport topografic actual (sc. 1:1.000, 1:500)
 • plan reglementări echipare edilitară
 • plan cu obiective de utilitate publică (după caz)
 • plan cu posibilități de echipare urbanistică (după caz)

Ce este P.U.D.-ul?

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă de fapt documentația aferentă Planului Urbanistic General (PUG-ul) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul) care explică și detaliază conținutul acestor planuri sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor.

Reprezintă, de asemenea, documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a unuia sau mai multor obiective pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate, fiind, de fapt, documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire. Dacă nu există P.U.D. pentru terenul respectiv, emitentul Autorizației de Construire sau a Certificatului de Urbanism cere mai întâi întocmirea P.U.D.-ului pe baza P.U.G.-ului și a P.U.Z.-ului.