Compartimentul autorizare, arhitectură, urbanism are următoarele atribuții:

 1. Emitere Certificate de Urbanism
 • primirea documentelor
 • verificarea documentelor
 • încadrarea terenului în regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic.
 • stabilirea avizelor și acordurilor necesare
 • formularea condițiilor și restricțiilor specifice amplasamentului ca fiind obligatorii pentru proiectarea investiției.
 • stabilirea taxelor
 • emiterea Certificatului de Urbanism
 • avizarea documentelor care însoțesc Certificatul de Urbanism
 • înregistrarea Certificatului de Urbanism în Registrul Special de Urbanism
 • eliberarea Certificatului de Urbanism către beneficiar
 • prelungirea termenului de valabilitate a Certificatului de Urbanism
 • stabilirea taxei necesare prelungirii Certificatului de Urbanism
 • verificarea bazei de date proprii cu datele de pe Certificatul de Urbanism
 • arhivarea Certificatelor de Urbanism

2. Emiterea autorizației de construire/desființare

 • primirea documentelor
 • verificarea documentelor primite
 • emiterea Autorizațiilor de Construire/Desființare
 • verificarea avizării documentelor care însoțesc Autorizația de Construire/Desființare
 • stabilirea taxelor
 • înregistrarea autorizațiilor în Registrul Special de Urbanism
 • eliberarea autorizației către beneficiar și informarea acestuia cu privire la obligațiile care decurg în urma emiterii autorizației
 • prelungirea termenului de valabilitate a autorizației
 • stabilirea taxei necesare prelungirii autorizației
 • verificarea bazei de date proprii cu datele de la autorizație
 • arhivarea autorizațiilor.

3. Urmărirea și colaborarea la elaborarea PUG al Municipiului Adjud și PUZ/PUD ținând cont de condițiile de dezvoltare economico-sociale ale localității.

 • prezintă și susține alături de proiectant la organele de avizare PUG/PUZ/PUD
 • asigură informarea, consultarea publică a cetățenilor asupra procesului de desfășurare al PUG/PUZ/PUD
 • identifică părțile interesate (persoane fizice/juridice, agenți economici, instituții) care pot fi afectate de prevederile propuse prin PUG/PUZ/PUD.
 • gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației până la aprobare.
 • întocmește referatele de specialitate și participă la ședințele Consiliului Local care au drept scop propuneri pentru dezvoltarea socio-economică și urbanistică a Municipiului Adjud.
 • pune la dispoziția comisiilor de specialitate, în vederea elaborării proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local, a materialelor concludente
 • verificarea în teren a situațiilor reale, consultarea cu specialiștii din domeniu
 • colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituției în vederea întocmirii unor referate care să dețină elemente și informații corecte.

4. Urmărirea conformității realizării lucrărilor de construcții autorizate:

 • verificarea în teren a respectării normelor privind autorizațiile
 • verificarea respectării disciplinei în construcții
 • verificarea și aplicarea măsurilor ce se impun privind amplasarea construcțiilor provizorii de pe domeniul public
 • întocmește somații și procese verbale de contravenție persoanelor fizice și juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcții
 • urmărește realizarea lucrărilor de construcție autorizate, face verificări în teren a declarației de începere a lucrării, asigură reprezentare la recepția finală a lucrării.
 • întocmește procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor pentru construcții de locuințe, anexe și împrejmuiri.
 • stabilește taxa de regularizare la finalizarea lucrărilor de construire
 • participă la recepțiile investițiilor publice, a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări
 • răspunde la soluționarea petițiilor adresate de către ministere, organe centrale superioare, etc. compartimentului în termenele și condițiile stabilite de lege
 • întocmește  situații solicitate de către Direcția Județeană de Statistică, Consiliul Județean, Inspectoratul Teritorial în Construcții
 • întocmește și eliberează la solicitare documente arhivistice cu respectarea prevederilor legale
 • întocmește și eliberează la solicitare adeverințe care au ca scop informarea asupra unor clădiri, terenuri, etc.
 • asigură evidența, păstrarea, conservarea și arhivarea documentelor din activitatea proprie
 • întocmește proiectele, la solicitarea cetățenilor, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local
 • emite acordurile de principiu necesare lucrărilor realizate de Consiliul Local