Atribuțiile Biroului Protecție Civilă și P.S.I. sunt:

 • organizarea și desfășurarea tuturor activităților de prevenire și intervenție în situații de urgență, potrivit prevederilor legale, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor în vigoare
 • conducerea activităților cu privire la: asigurarea capacității operative și de intervenție, pregătire, planificare și desfaășurarea activităților conform planului anual de pregătire și intervenție al serviciului
 • identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul municipiului Adjud
 • culegerea. prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la situațiile de urgență
 • prevenirea, informarea și instruirea personalului privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
 • îndeplinirea atribuțiilor pe linia instruirii salariaților  Primăriei municipiului Adjud în domeniul situațiilor de urgență
 • coordonarea și controlul realizării pregătirii și instruirii specifice a populației și salariaților, a modului de asimilare de către aceștia a regulilor și măsurilor specifice, precum și a comportamentului pe timpul manifestării unei situații de urgență
 • informarea populației asupra pericolelor potențiale de risc, inclusiv în locuințe și gospodării și modul de comportare în caz de incendiu și în alte situații de urgență
 • informarea populației asupra prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor și de protecție civilă
 • prevenirea producerii unor situații de urgență prin executarea controalelor la instituțiile publice și agenții economici din subordinea Consiliului Local și la gospodăriile, locuințele populației, asociațiile de proprietari precum și cu ocazia adunărilor publice
 • prezentarea propunerilor cu privire la clasificarea agenților economici, pe baza criteriilor stabilite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 • asigurarea conlucrării și cooperării cu agenții economici ce reprezintă surse potențiale de risc, cu instituțiile care au stabilite funcții de sprijin în situații de urgență
 • desfășurarea acțiunilor de prevenire și îndrumare în domeniul situațiilor de urgență, urmărirea respectării termenelor de intrare în legalitate și realizarea măsurilor dispuse în vederea apărării împotriva incendiilor și prevenirea situațiilor de urgență
 • constatarea faptelor care constituie contravenții, înlăturarea deficiențelor constatate, stabilirea și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și de protecție civilă
 • asigurarea respectării prevederilor normative și a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă
 • organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu
 • înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situațiile de urgență
 • organizarea și asigurarea evacuării populației, angajaților, efectivelor de animale și a unor bunuri materiale în situații speciale, în conformitate cu prevederile planurilor întocmite în acest scop și în raport cu situația creată
 • identificarea, evaluarea și analiza pericolelor potențiale prin aprecierea probabilităților de apariție a lor și a consecințelor pe care le presupun pentru viața oamenilor, mediu și bunurile materiale.
 • organizarea pregătirii pentru protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate
 • întocmirea și actualizarea permanentă a planurilor de specialitate
 • întocmirea rapoartelor de specialitate în vederea susținerii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Adjud prin care se reglementează activități specifice serviciului
 • elaborarea proiectelor de hotărâri care reglementează activități ce sunt specifice serviciului
 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local în domeniul situațiilor de urgență
 • prezentarea, în cadrul ședințelor Consiliului Local, a diverselor informări cu privire la realizarea măsurilor pe linie de situații de urgență, a pregătirii și a altor probleme specifice
 • prezentarea, în cadrul ședințelor Consiliului Local, a propunerilor de completare a sistemului de înștiințare și alarmare a populației, a fondului de adăpostire, a bazei materiale și alte măsuri de protecție a populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și a mediului
 • menținerea în stare de operativitate/întreținere a adăposturilor de protecție civilă, de evidență și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora
 • asigură stabilirea și integrarea măsurilor din domeniul situațiilor de urgență în planurile și programele de dezvoltarea economico-socială ce se elaborează la nivel local și urmărește realizarea acestora
 • organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență civilă și pentru reabilitarea utilităților publice afectate
 • limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor și a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate
 • organizarea, la nivel de municipiu, a exercițiilor, aplicațiilor și a activităților de pregătire privind protecția civilă
 • asigurarea logisticii în situații de urgență sau conflict armat
 • întocmirea planurilor operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate
 • îndrumarea, controlul și coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 • întocmirea planurilor de cooperare cu instituțiile cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență
 • întocmirea planurilor de cooperare ale S.V.S.U. Adjud, cu serviciile voluntare ale localităților limitrofe, pentru cooperarea în cazul unei situații de urgență
 • gestionarea bazei de date și documentelor aparținând Comitetului local pentru situații de urgență al municipiului Adjud